ชวนผู้บริโภครับฟังแถลงข่าว : หลักสูตรศัลยกรรมเสริมความงามห้องแถว ไม่ใช่หน้าที่แพทยสภา

จากกรณีแพทยสภาจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวย พ.ศ. … ซึ่งเนื้อหาในข้อบังคับฯ ดังกล่าว เน้นรับรอง ‘หลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล’ โดยไม่ได้มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค แต่กลับมุ่งเน้นสนับสนุนการหารายได้จากบริการเสริมสวยของแพทย์ ซึ่งอาจมีโอกาสทำให้เกิดผลแทรกซ้อนกับผู้บริโภคได้ และจะกลายเป็นภาระต่อระบบบริการสาธารณสุข

นอกจากนี้ ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ยังไม่มีกระบวนการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ชวนผู้บริโภคแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาทางออกในการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่านข่าว ค้าน (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาฯ เหตุไม่คุ้มครองผู้บริโภค ที่ https://www.tcc.or.th/20052565-news_surgical/)

ในเวที “หลักสูตรศัลยกรรมเสริมความงามห้องแถว ไม่ใช่หน้าที่แพทยสภา”

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสด (Facebook LIVE) ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สภาองค์กรของผู้บริโภค Thai PBS The Coverage และ The Reporters

ร่วมแถลงโดย

• ผศ.ดร.นพ.สุธี รัตนมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเด็น ทำไมแพทย์ต้องคัดค้าน การอบรมหลักสูตรการเสริมสวยของแพทยสภา หรือที่แพทยสภารับรองจากสถาบันฝึกอบรม

• พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ นายแพทย์ศัลยกรรม และกรรมการแพทยสมาคม
ประเด็น มาตรฐานวิชาชีพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กรณีหลักสูตรเสริมสวยของแพทยสภา

• สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอบ.
ประเด็น ผลกระทบต่อผู้บริโภคและข้อเสนอต่อแพทยสภา

ดำเนินรายการ โดยโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค