สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม (หน่วยงานประจำจังหวัด)

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
2. เพื่อสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคภาคตะวันตกให้สามารถดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือการดำเนินงานทางการเมืองอันขัดต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผลงานเด่นย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนให้เกิดกลไกการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2.ผลักดันให้เกิดโรงเรียนต้นแบบในการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ในเด็กนักเรียนโดยใช้ฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 9 โรงเรียน

3. ผลักให้มีการเรียนการสอนของวิชาบริโภคศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

4.ผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือในการจัดการรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยในระดับจังหวัด 1 ชุด ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการในการขับเคลื่อนรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม” 1 ชุด โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะ

5.ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีข้อพิพาทเรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนได้จำนวน 9 เรื่อง

6.สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามได้รับเรื่องร้องเรียนนมบูด ลงพื้นที่เจรจาไกล่เกลี่ยกรณีซื้อนมแจกในงานศพทั้งที่ยังไม่หมดอายุแต่พบว่าบูด ซึ่งสามารถช่วยให้เคสได้รับการชดเชยความเสียหาย 20,000 บาท พร้อมได้รับนมใหม่ ทั้งนี้บริษัทแลคตาซอยได้มีการเรียกเก็บนมล๊อตนั้นคือทั่วประเทศ พร้อมรับปากตรวจสอบระบบการผลิตนมให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยทำงานร่วมกันกับสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

7.รับเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยเรื่องนี้นำไปสู่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับชาติ โดยร่วมมือกันกับสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก โดยนำข้อมูลเรื่องร้องเรียน ม.41 ตาม พ.ร.บ.หลักประสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ยาคลอโรควีนแล้วตาบอด เข้าสู่อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) จนทำให้อนุกรรมการ อคม. เขต 5 ราชบุรี มีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยบริการในพื้นที่เขต 5 ราชบุรี ให้มีการเฝ้าระวังและให้ข้อมูลผู้ใช้บริการที่รับยาคลอโรควีนเป็นพิเศษ รวมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับชาติ จนทำให้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการในทุกจังหวัดมีการเฝ้าระวังและให้ข้อมูลผู้ใช้บริการที่รับยาคลอโรควีนอย่างใกล้ชิดและให้มีการตรวจตาและติดตามอาการผู้ใช้บริการที่ใช้ยาทุก 6 เดือน

8.เกิดนวัตกรรมในการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้ลดการบริโภคหวาน มัน และเค็ม ลงอย่างมีส่วนร่วม

9.ด้านอื่นๆอีกมากมาย

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 105/13 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 098-824-9485
Facebook : สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม