โครงสร้างสภาผู้บริโภค

คณะกรรมการสภาผู้บริโภค ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 17 คน ประกอบด้วย

 1. ประธานจำนวน 1 คน และรองประธานจำนวน 1 คน มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสภาผู้บริโภค
 2. กรรมการสัดส่วนองค์กรผู้บริโภคจาก 7 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ จำนวนภาคละ 2 คน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร จำนวนภาคละ 1 คน รวมจำนวน 10 คน ซึ่งมาจากการเสนอชื่อของสมาชิกและได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาผู้บริโภค โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลายทางเพศ
 3. กรรมการสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาจากการเสนอชื่อของสมาชิก และได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาผู้บริโภค ด้านละ 1 คน จากด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ด้านการเงินและการธนาคาร
  • ด้านการขนส่งและยานพาหนะ
  • ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
  • ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • ด้านบริการสุขภาพ
  • ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
  • ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • คณะทำงานด้านการศึกษา

คณะกรรมการนโยบาย

1. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
ประธานกรรมการนโยบาย

2. นายนิมิตร์ เทียนอุดม
รองประธานกรรมการนโยบาย

3. นางสาวพิมพ์วลี นิศาวัฒนานันท์
กรรมการ

4. นางบุพพัณห์ คำธิตา
กรรมการ

5. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ
กรรมการ

6. นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์
กรรมการ

7. รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล
กรรมการ

8. นางสาวชลดา บุญเกษม
กรรมการ

9. นางสาววิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร
กรรมการ

10. นายกิตชัย กิตติคุณ
กรรมการ

11. นายกมล กมลตระกูล
กรรมการ

12. นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
กรรมการ

13. ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
กรรมการ

14. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
กรรมการ

15. นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
กรรมการ

16. ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
กรรมการ

17. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการ

18. ผศ.ประสาท มีแต้ม
กรรมการ

19. นายสมชาย กระจ่างแสง
กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบาย

ดร.ดวงตา ตันโช
ที่ปรึกษา

อนุกรรมการ 8 ด้าน และคณะทำงานด้านการศึกษา

ด้านการเงินและการธนาคาร

1. นายกมล กมลตระกูล (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การธนาคาร

2. นางชโลม เกตุจินดา (อนุกรรมการ)
สมาคมผู้บริโภคสงขลา (สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

3. นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ (อนุกรรมการ)
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

4. นางสาวอาจิน จุ้งลก (อนุกรรมการ)
มูลนิธิสุภา วงค์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้

5. นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ (อนุกรรมการ)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

6. นายจิณณะ แย้มอ่วม (อนุกรรมการ)
ทนายความ

7. นางอรมนต์ จันทพันธ์ (อนุกรรมการ)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

8. นางสาวมลฤดี ณิชากรพงศ์ (อนุกรรมการ)
เครือข่ายทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านการขนส่งและยานพาหนะ

1. นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร (ประธานอนุกรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน

2. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ (อนุกรรมการ)
สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

3. นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ (อนุกรรมการ)
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

4. ดร.สลิลธร ทองมีนสุข (อนุกรรมการ)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

5. นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ (อนุกรรมการ)
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

6. นายสว่าง ศรีสม (อนุกรรมการ)
ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้ T4A

7. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (อนุกรรมการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. ดร.เจษฎา คำผอง (อนุกรรมการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

1. ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

2. นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์  (อนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค โครงการบริโภคสร้างสรรค์
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

3. นางสาวกชนุช แสงแถลง (อนุกรรมการ)
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

4. นายสุนทร สุริโย (อนุกรรมการ)
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดกาญจนบุรี
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

5. นางประจวบ ทิทอง (อนุกรรมการ)
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร

6. นางสาวสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ (อนุกรรมการ)
มูลนิธิโลกสีเขียว

7. นางทรงศิริ จุมพล (อนุกรรมการ)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. นายสมศักดิ์ ชมภูบุตร (อนุกรรมการ)
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

3. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ (อนุกรรมการ)
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

4. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ (อนุกรรมการ)
เครือข่ายไทยแพน (Thai Pesticide Action Network)

5. นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล (อนุกรรมการ)
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

6. นายไพโรจน์ แก้วมณี (อนุกรรมการ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา

7. ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข (อนุกรรมการ)
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ด้านบริการสุขภาพ

1. นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ

2. นางบุพพัณห์ คำธิตา (อนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

3. นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง (อนุกรรมการ)
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสตูล
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

4. นางสาวสุภาวดี วิเวก (อนุกรรมการ)
สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันออก

5. นายมนัส โกศล (อนุกรรมการ)
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

6. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (อนุกรรมการ)
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

7. นายสมชาย กระจ่างแสง (อนุกรรมการ)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

8. นางอาภรณ์ อะทาโส (อนุกรรมการ)
สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

9. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ด้านสินค้าและบริการทั่วไป

1. ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไป

2. นางสาวพิมพ์วลี นิศาวัฒนานันท์ (อนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา (สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

3. นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร (อนุกรรมการ)
บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

4. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ (อนุกรรมการ)
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

5. นายชัยภวิศร์ ธวัชชัยนันท์ (อนุกรรมการ)
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

6. ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา (อนุกรรมการ)
นักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. นางสาวสิวินีย์ สวัสดิอารี (อนุกรรมการ)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

8. นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ (อนุกรรมการ)
อนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นางสาวชลดา บุญเกษม (อนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงษ์ (อนุกรรมการ)
นักวิชาการ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

4. ดร.นคร เสรีรักษ์ (อนุกรรมการ)
กลุ่มไพรเวซี ไทยแลนด์ (สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

5. รศ.รุจน์ โกมลบุตร (อนุกรรมการ)
นักวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (อนุกรรมการ)
นักวิชาการ ด้านการสื่อสาร

7. นางสาวจุฑา สังขชาติ (อนุกรรมการ)
สมาคมผู้บริโภคสงขลา (สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

8. นายอาทิตย์ สุริยวงศ์กุล (อนุกรรมการ)
กลุ่มพลเมืองเน็ต

ด้านบริการสาธารณะ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. ผศ.ประสาท มีแต้ม (ประธานอนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

2. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม (อนุกรรมการ)
ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค
และประธานสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

3. นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง (อนุกรรมการ)
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

4. นางสาวจริยา เสนพงศ์ (อนุกรรมการ)
กรีนพีซ ประเทศไทย

5. นางสาวรสนา โตสิตระกูล (อนุกรรมการ)
นักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (อนุกรรมการ)
กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค
และประธานสมาคมผู้บริโภคสงขลา

7. พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (อนุกรรมการ)
เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

คณะทำงานด้านการศึกษา

1. นายอรรถพล อนันตวรสกุล (ประธานคณะทำงาน)
ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นางรัชนี ธงไชย
(คณะทำงาน)
ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

3. นายสมชาย คุ้มพูล (คณะทำงาน)
นักวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

4. พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (คณะทำงาน)
เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ
(สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค)

5. นายเชษฐา มั่นคง (คณะทำงาน)
ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

6. นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
(คณะทำงาน)
บรรณาธิการผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์นิสิตสามย่าน

7. นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน (คณะทำงาน)
ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้บริหาร

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการ

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
รองเลขาธิการ

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
รองเลขาธิการ

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
รองเลขาธิการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และนวัตกรรม

นายพงศ์ธร จันทรัศมี
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค

นายณัฐวุฒิ ศรีคงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน

นางสาวณัฐฐิญา
ภู่ริยะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายงานเลขาธิการ

นายโสภณ หนูรัตน์
หัวหน้าฝ่ายคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

นางสาวสถาพร
อารักษ์วทนะ
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
และประชาสัมพันธ์