ข้อเสนอนโยบายด้านการเงินและการธนาคาร

ปัญหาอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ คือปัญหาเรื่องการเงิน การธนาคาร เช่น สัญญาการกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม การทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ถูกฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล เงินหายไปจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ ถูกยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด นอกจากนั้น ยังมีปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ ปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง เพราะการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน สภาผู้บริโภค เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน ทั้งจากตัวผู้บริโภคเองที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมทางการเงิน ปัญหาจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

สภาผู้บริโภคจึงได้รวบรวมกรณีตัวอย่างปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค แนวทางการแก้ไข และองค์ความรู้สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเท่าทันในเรื่องการเงินและการธนาคาร แนวทาง นโยบาย กฎหมายการเงินการธนาคารในต่างประเทศที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค รวบรวมไว้เป็นฐานความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคศึกษา หยิบใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปได้


ข้อเสนอต่อปัญหาการปล่อยสินเชื่อออนไลน์

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งการซื้อสินค้าออนไลน์ การชำระเงินออนไลน์ หรือแม้แต่การกู้เงินออนไลน์ แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ หากแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และการเท่าทันต่อความไม่ปลอดภัยของระบบ อ่านต่อ