ข้อเสนอนโยบายด้านการขนส่งและยานพาหนะ

          ระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐต้องจัดสรรให้กับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การเดินทางด้วยระบบรถ ราง เรือ ฯลฯ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ขณะที่เมื่อระบบขนส่งสาธารณะ คนโดยสารกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ถูกละเลย บริการขนส่งมวลชนที่ควรเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมขั้นพื้นฐานถูกทำให้กลายเป็นระบบบริการที่ล้มเหลวโดยรัฐ ประชากรหลายกลุ่มต่างประสบปัญหาในการใช้บริการ อาทิ ปัญหามาตรฐานการบริการที่ไม่มีคุณภาพ ปัญหาการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนของประชากรทุกกลุ่ม และปัญหาราคาค่าโดยสารที่สูงเกินกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำของประชากร นอกจากความเหลื่อมล้ำด้านราคาค่าบริการแล้ว ยังสวนทางกับคุณภาพของบริการขนส่งสาธารณะที่ประชาชนต้องการ  ด้วยปัญหาระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่ม ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

          ดังนั้น ปัญหาระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนและสำคัญของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และยังสะท้อนถึงปัญหาใหญ่เชิงโครงสร้างประเทศ และเป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านราคาค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมของผู้บริโภคและการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สภาผู้บริโภคจึงตั้งคำถาม ผลักดันประเด็น รวบรวมข้อมูล ศึกษางานวิจัย เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับด้านขนส่งและยานพาหนะ ที่สามารถยกระดับชีวิตของผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมทุกคน