รายงานประจำปี 2566

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มาตรา 18 ให้สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อทราบภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานประจำปี 2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค