ข้อเสนอนโยบายด้านบริการสุขภาพ

          การรับบริการสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยรัฐ แต่จากสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคในปัจจุบันกลับพบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้า การวินิจฉัยโรคที่คลาดเคลื่อน การเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ตลอดจนความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกันหลายระบบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาและบริการสุขภาพกลายเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะผู้บริโภคที่มีฐานะยากจนเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล คนรวยสามารถซื้อคุณภาพการรักษาที่ดีได้

          ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สภาผู้บริโภคตระหนักและพยายามศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข รวมทั้งพยายามส่งเสริมเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม

          การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ หรือฐานะการเงิน ประชาชนควรได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและทั่วถึง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทยพึงได้รับจากรัฐ