ข้อเสนอนโยบายด้านบริการสุขภาพ

          การรับบริการสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยรัฐ แต่จากสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคในปัจจุบันกลับพบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้า การวินิจฉัยโรคที่คลาดเคลื่อน การเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ตลอดจนความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกันหลายระบบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาและบริการสุขภาพกลายเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะผู้บริโภคที่มีฐานะยากจนเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล คนรวยสามารถซื้อคุณภาพการรักษาที่ดีได้

          ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สภาผู้บริโภคตระหนักและพยายามศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข รวมทั้งพยายามส่งเสริมเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม

          การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ หรือฐานะการเงิน ประชาชนควรได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและทั่วถึง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทยพึงได้รับจากรัฐ


ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) ในสถานศึกษา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดภาคเรียน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีมาตรการให้เด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนต้องตรวจคัดกรอง อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประกาศมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อนโยบายเปิดทางเลือกซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทเอกชนให้กับแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับอนุญาตทำงาน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 และมติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ อ่านต่อ

ข้อเสนอต่อมาตรการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kit) ในโรงพยาบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทยมีวิธีการบริหารจัดการการป้องกันโรคติดเชื้อฯ ผ่านการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในวงกว้าง อ่านต่อ