ข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา

          ระบบการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ เนื่องจากการศึกษาช่วยพัฒนาองค์ความรู้ระดับบุคคล เสริมสร้างศักยภาพในการปฎิบัติงาน ทั้งยังสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงโอกาสในการศึกษาของเด็กเยาวชน เนื่องจากนโยบายการเรียนฟรีที่ไม่ได้ฟรีจริง หรือระบบสวัสดิการอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือแต่บุตรของคนที่เป็นข้าราชการ

          นอกจากนั้นยังมีเด็กไร้สัญชาติ เด็กชนเผ่าและเด็กกลุ่มอื่น ๆ ที่เกิดและอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย แต่เข้าไม่ถึงการศึกษา เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีคุณภาพและขาดทุนทรัพย์ ปัญหาเหล่านี้ยังคงถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นหากไม่ได้รับการแก้ไข เด็กกลุ่มนี้จะส่งถูกต่อการเข้าไม่ถึงโอกาสในการศึกษา โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โอกาสได้รับการทำงานที่สามารถเพิ่มรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงดูแลครอบครัว

          ปัญหาด้านการศึกษาจึงกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและส่งผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ส่งผลให้เด็กจำนวนมากต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา คณะทำงานด้านการศึกษาของสภาผู้บริโภคจึงให้ความสนใจปัญหาดังกล่าว และศึกษาข้อมูลและกฎหมายเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อเสนอ ให้ยกเลิกประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

จากการที่ กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น จากประกาศดังกล่าวทำให้มีโรงเรียน อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ

คณะทำงานด้านการศึกษา พิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 กันยายน 2564 นี้ โดยในมาตรา 21 ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีเนื้อความบางส่วนที่ระบุให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สามารถจัดเก็บตามความจำเป็นได้ อ่านต่อ


ข้อเสนอต่อมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน

คณะทำงานด้านการศึกษา ศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ตามมติประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีแนวปฏิบัติดำเนินการให้โรงเรียน อ่านต่อ


ข้อเสนอให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ


ข้อเสนอให้ทบทวนคำสั่งยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ด้ออกหนังสือเรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยในหนังสือฉบับนี้ กล่าวถึงเหตุผลของการยกเลิกการทดสอบ อ่านต่อ