ข้อเสนอนโยบายด้านสินค้าและบริการทั่วไป

          ในยุคที่ผู้บริโภคเข้าถึงการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำได้ง่ายขึ้น มีหลายสายการบินและหลายราคาให้เลือกเมื่อผู้บริโภคจองตั๋วโดยสาร แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ทำให้รัฐบาลประกาศห้ามการเดินทางในทุกระบบ แต่ผู้บริโภคกลับพบปัญหาว่า สายการบินไม่มีนโยบายยกเลิกการเดินทางหรือการคืนเงิน และไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ ฯลฯ ไม่เพียงเท่านั้น จากสถานการณ์โรคระบาด ผู้คนให้ความนิยมกับการซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น ผู้บริโภคไม่ต้องออกไปซื้อสินค้านอกบ้านก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ เพียงไม่กี่วันของเหล่านั้นจะมาส่งถึงหน้าบ้าน แต่ในบางครั้งพบว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่ตรงปก ไม่มีคุณภาพตามคำโฆษณา นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขนส่งล่าช้า ราคาแพง รวมถึงมาตรฐานสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เช่น รถยนต์ชำรุดบกพร่อง ตลอดจนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงในเรื่องของการคืนสินค้านั้น ๆ

          คณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไปจึงทำการศึกษาต้นตอของปัญหาดังกล่าว เพื่อยื่นข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รวมถึงการจัดเวทีผลักดันเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัย สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า