ข้อเสนอนโยบายด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

          บริการสาธารณะ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงจัดหาให้แก่ประชาชน แต่ยังพบปัญหาค่าสาธารณูปโภคราคาสูง และการผลักภาระด้านต้นทุนการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ หากมีราคาที่เหมาะสม จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทุกยุคสมัยประสบปัญหาในการควบคุมและจัดการราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

          ไฟฟ้าและน้ำมันถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายธุรกิจ รวมถึงการดำรงชีวิตของผู้บริโภค ต่างพึ่งพาไฟฟ้าและน้ำมัน แต่ปัจจุบันผู้บริโภคกำลังเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมัน ไฟฟ้าที่สูงขึ้น สวนทางกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง สภาผู้บริโภคจึงพยายามผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคและยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา