Privacy & Cookies Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ในการใช้บริการร้องทุกข์ออนไลน์ TCC Online Complaint Center อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้
วัตถุประสงค์:
สภาผู้บริโภคจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ สภาผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการติดต่อและการดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสภาผู้บริโภค
ข้อมูลที่จัดเก็บ:
ในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก ยูทูป อีเมล และโทรศัพท์ หรือการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ณ ที่ทำการนั้น สภาผู้บริโภคจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสภาผู้บริโภค เช่น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก ยูทูป และ e-mail เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของ โปรแกรมค้นผ่าน (browser type) โดเมนเนม (domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access times) หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (referring website address) เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ การบันทึกเสียงการสนทนา เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามภารกิจ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงท่าน

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูล:

สภาผู้บริโภคไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล:

สภาผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

การเชื่อมโยงข้อมูล:

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สาม โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือจากหน่วยงานเครื่อข่ายกลไกเขตพื้นที่  สภาผู้บริโภคอาจนำมาจัดเก็บหรือรวบรวมไว้กับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

การใช้ Cookies:

สภาผู้บริโภคมีการใช้ Cookies เพื่อช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก และยูทูป ของสภาผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้สภาผู้บริโภคสามารถประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาต่อไป โดยที่เราไม่ได้จัดเก็บหรือระบุข้อมูลรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับการเชื่อมต่อ Cookies ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก และยูทูป

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล:

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลของท่านได้ตามวิธีการที่สภาผู้บริโภคกำหนด หรือติดต่อมายัง สภาผู้บริโภคเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้สภาผู้บริโภคมีความจำเป็นต้องบันทึกรายการร้องขอ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย อย่างไรก็ตาม สภาผู้บริโภคอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

สภาผู้บริโภคอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก และยูทูป ของสภาผู้บริโภค ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก และยูทูปของ สภาผู้บริโภคทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะกระทำภายใต้ความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่ สภาผู้บริโภคจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การติดต่อ:

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สภาองค์กรของผู้บริโภค

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2239-1839

Email: [email protected]

Website: https://www.tcc.or.th/

Application:

เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) : สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ tccthailand

ไลน์ ออฟฟิเชียล (Line Official Account) : @tccthailand

ทวิตเตอร์ (Twitter) : @tccthailand

อินสตาแกรม (Instagram) : tcc.thailand

ติ๊กต็อก (TikTok) : tccthailand

ยูทูป (Youtube) : Thailand Consumers Council