ข้อเสนอนโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

          ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานความต้องการของคนทุกคนในสังคม แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปจากบ้านหลังสู่อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยมีสาเหตุจากสภาพสังคม และสถานะการเงินของผู้บริโภค ท่ามกลางการขยายตัวของสังคมเมืองแบบก้าวกระโดด และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อซื้อบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดในปัจจุบัน ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจ  เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ประสบปัญหา “สินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณาและสัญญาไม่เป็นธรรม” นำมาซึ่งความเดือดร้อนของผู้บริโภค การร้องเรียน และฟ้องร้องเป็นคดีความต่อศาล

          ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากอะไร ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการที่มองหาช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อหวังผลประโยชน์มากที่สุด ผู้บริโภคเองที่ต้องเข้าใจ ใส่ใจในสินค้าที่จะซื้อ หรือท้ายสุด กฎหมาย ข้อบังคับที่มีมาก แต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้