ข้อเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์


การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย สภาผู้บริโภคโดยคณะอนุกรรมการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย มียุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2564 – 2565 ดังนี้

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อสร้างองค์ความรู้ของผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ และที่อยู่อาศัย

1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ให้สามารถเชื่อมโยงในหน่วยงานทั้งของรัฐที่เกี่ยวข้องและเอกชน

1.2 ฐานข้อมูลกลางรวบรวมข้อมูลอ้างอิง องค์ความรู้ และกรณีศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

1.3 จัดทำเอกสาร/คู่มือ/ชุดความรู้ เพื่อรวมรวบข้อมูลแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

2. ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ของหน่วยงานรัฐและเอกชน

2.1 การให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ ในการตราและบังคับใช้กฎหมาย และให้ความเห็นต่อการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค

2.2 การตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเผยแพร่เรื่องต่อสาธารณะ

2.3 สนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียน หรือการดำเนินคดีของผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย เนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบการ

2.4 งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และที่อยู่อาศัย

3. การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ในการซื้อ/ขาย/เช่าอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

3.1 การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของ สภาผู้บริโภค และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว

3.2 ประสานความร่วมมือผ่านพันธมิตรสื่อ ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ประเด็นผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย