กฎหมายและข้อบังคับ

วันที่ประกาศ

กฎหมายและข้อบังคับ

พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสภาองค์กรของผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด
ประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ดาวน์โหลด