องค์กรสมาชิก

สภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภค จำนวน 152 องค์กร เมื่อปี พ.ศ.2563 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 46 และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 

โดยนิยามความหมายของ “องค์กรของผู้บริโภค” ว่าเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม

“พลังผู้บริโภค คือ พลังพลเมือง”

มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562
นิยามความหมายคำว่า “สภาองค์กรของผู้บริโภค”
หมายความว่า สภาขององค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ.นี้ 

สมาชิก หรือองค์กรสมาชิก

พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 มาตรา 5 และมาตรา 6 กำหนดลักษณะขององค์กรผู้บริโภคที่จะเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ ต้องเริ่มจากการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคไว้ต่อนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจำจังหวัด ที่มีภูมิลำเนาอยู่ โดยต้องเป็นไปตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกลาง คือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กำหนด และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว นายทะเบียนเห็นว่าเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดจะออกหลักฐานการแจ้ง (ตามแบบ อกผ.2) และนายทะเบียนกลางจะประกาศ (ตามแบบ อกผ.3) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปด้วย 

และระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภค ฉบับที่ 6 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับองค์กรของผู้บริโภคเข้าเป็นสมาชิก สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก พ.ศ.2564 ข้อ 3 ให้นิยามความหมายคำว่า “สมาชิก” หมายความว่า องค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค 

สภาองค์กรของผู้บริโภค ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นองค์กรของผู้บริโภค จึงเปิดรับสมาชิกในรูปแบบองค์กรของผู้บริโภค โดยองค์กรของผู้บริโภคที่ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค ต้องเป็นองค์กรที่ผ่านการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนกลางประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปแล้ว และองค์กรที่ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกต้องไม่เคยกระทำการอันเป็นปรปักษ์กับการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณสมบัติขององค์กรสมาชิก 

องค์กรของผู้บริโภคที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้บริโภค มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นองค์กรที่ผ่านการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียนกลาง คือ สปน. หรือนายทะเบียนประจำจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ และนายทะเบียนกลางแจ้งประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไปแล้ว
 2. เป็นองค์กรที่มีหลักฐานแสดงว่า ดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นจดแจ้งต่อนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจำจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่
 3. ไม่เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือถูกครอบงำโดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลตามข้อ 3 เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากสภาผู้บริโภค

สิทธิประโยชน์ขององค์กรสมาชิก

 1. เข้าร่วมและออกเสียงลงมติ ในการประชุมสามัญ และวิสามัญประจำปี
 2. เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เพื่อถอดถอนประธานหรือกรรมการนโยบาย
 3. เสนอข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำต่อสภา ในประเด็นงานคุ้มครองผู้บริโภค
 4. มีสิทธิได้รับการแต่งเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด และหน่วยงานเขตพื้นที่ (ตามระเบียบ 4 ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยฯ)
 5. มีสิทธิได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการทำงานในฐานะ “หน่วยประสานงาน” ในจังหวัด
 6. ได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
  – สนับสนุนสื่อ ข้อมูลด้านวิชาการ ความรู้ ข่าวสารข้อมูลเผยแพร่ และทักษะในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
  – สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สภาฯได้จัดให้
  – สภาฯจะให้คำปรึกษาในการรับเรื่องร้องเรียน ในปัญหา 8 ด้าน และการช่วยเหลือการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเท่าที่จำเป็น

ขั้นตอนและวิธีการสมัครสมาชิก

1. ได้รับรองเป็นองค์กรของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้บริโภค ต้องได้รับรองสถานะการเป็นองค์กรของผู้บริโภคจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อน

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก องค์กรที่มีความประสงค์สมัครสมาชิกสภาผู้บริโภค ต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • ใบสมัครสมาชิก (TCC 01)
 • สำเนาหนังสือ อกผ.3
 • สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์กรยินยอมสมัครสภาองค์กรของผู้บริโภค

3. ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่านช่องทางเว็บไซต์สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
 • ช่องทางที่ 2 ยื่นโดยส่งจดหมายมาที่ สำนักงานสภาผู้บริโภค เลขที่ 110/1 ซอยลาดพร้าว 26 แยก 1-2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ประสานงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนสมาชิก นายอรรณพ พลแพงขวา (E-mail : [email protected])

หมายเหตุ

นายทะเบียนกลาง คือ ปลัด สปน. หรือผู้ซึ่งปลัด สปน.มอบหมายเป็นนายทะเบียนกลาง มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร

นายทะเบียนประจำจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัด มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัดนั้น และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว จึงส่งรายชื่อองค์กรของผู้บริโภคให้นายทะเบียนกลางโดยเร็ว เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งและเห็นว่าเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจำจังหวัด ผู้รับแจ้ง จะออกหลักฐานการแจ้ง (ตามแบบ อกผ.2) ไว้ให้แก่ผู้แจ้ง และนายทะเบียนกลางจะประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ตามแบบ อกผ.3) ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค (oca.go.th)  


รายชื่อองค์กรสมาชิก สภาผู้บริโภค

จำนวน 323 องค์กร ใน 43 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567)

ลำดับสมาชิกชื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดภาคเลขทะเบียนองค์กรใน อกผ.3ที่อยู่
1เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศสมุทรปราการตะวันออก01-10-3101256351 หมู่ที่17 หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
3มูลนิธิเข้าถึงเอดส์กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร03-10-2705256348/283 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
4มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร04-10-270525634/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร05-10-04062563126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด ทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
7ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร08-10-1707256330/2 หมู่ที่2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
9ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร10-10-21072563193 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
12ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร13-10-1509256367/46 หมู่บ้าน 12 ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
15กลุ่มไพรเวซี่ ไทยแลนด์ (Privacy Thailand)กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร06-10-1607256352/588 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
16ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางนากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร17-10-24122563888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
17ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชนจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีกลาง01-12-07022563120/33 หมู่ที่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
18ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีกลาง02-12-07022563118/7 หมู่ที่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
19ชมรมเมฆขาว นครนายกกลาง01-26-101025621-100 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
20ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหัวโทนร้อยเอ็ดอีสาน06-45-2711256221 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
21ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองใหญ่ ร้อยเอ็ดอีสาน01-45-27112562101 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000
22ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลกู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ดอีสาน03-45-2711256245 หมู่ที่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
23ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโคกล่าม ร้อยเอ็ดอีสาน08-45-2711256212 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180
24ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทอดไทย ร้อยเอ็ดอีสาน05-45-27112562107 หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170
25ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเชียงใหม่ ร้อยเอ็ดอีสาน04-45-27112562232 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230
26ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองบัว ร้อยเอ็ดอีสาน07-45-2711256220 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
27ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดยโสธรยโสธรอีสาน01-35-19112562169 หมู่ที่ 3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม ยโสธร 53140
28เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นอีสาน01-40-1304256397 หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น 40150
29กลุ่มเพื่อนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์อีสาน03-46-080125638012 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
30องค์กรเครือข่ายเพื่อนกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อีสาน02-46-080125639 หมู่ที่ 7 นิคมสร้างตนเองลำปาว ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
31เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีอีสาน01-34-17112563363 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
32หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5) ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก01-24-17102562333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24160
33ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก02-24-17102562333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
34ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)ฉะเชิงเทราตะวันออก03-24-171025626 หมู่ที่ 3 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
35ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)ฉะเชิงเทราตะวันออก04-24-1710256214/1 หมู่ที่ 16 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
36ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ประเด็นเด็กและเยาวชนฉะเชิงเทราตะวันออก05-24-17102562129/170 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
37ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ)ฉะเชิงเทราตะวันออก06-24-1710256254/37 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
38ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.แปลงยาว) (ประเด็น เกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก07-24-1710256261/10 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
39ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก08-24-171025627/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000
40ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก09-24-17102562333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
41ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอราชสาส์น) (ประเด็นเด็กและเยาวชน)ฉะเชิงเทราตะวันออก10-24-17102562114 หมู่ที่ 4 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120
42ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นเกษตรกรฉะเชิงเทราตะวันออก11-24-1710256243 หมู่ที่ 8 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
43ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นสตรี)ฉะเชิงเทราตะวันออก12-24-1710256277/57 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 12 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
44ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก13-24-1710256211/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
45ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ฉะเชิงเทรา ประเด็นคนพิการฉะเชิงเทราตะวันออก14-24-1710256223/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
47ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ฉะเชิงเทราตะวันออก16-24-1710256211/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
48ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตะวันออก17-24-1710256234 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
49ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้วสระแก้วตะวันออก01-27-3-12-256257 หมู่ที่ 16 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
50ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้วสระแก้วตะวันออก02-27-10032563171 หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง สระแก้ว 27120
51ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลพระเพลิงสระแก้วตะวันออก03-27-1003256320 หมู่ที่ 7 ตำบลพระเพลิง อำเภอเข้าฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
52กลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่กาญจนบุรีตะวันตก01-71-1302256394/19 หมู่ 1 บ้านเขาใหญ่ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
53เครือข่ายประชาชนคุ้มครองสิทธิ์กาญจนบุรีตะวันตก02-71-1302256347/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150
54ศูนย์คุ้มครองสิทธิตำบลปากแพรกกาญจนบุรีตะวันตก03-71-13022563132/56 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
55เครือข่ายพลังสังคม จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีตะวันตก04-71-1302256359 หมู่ที่ 13 ถนนเลาขวัญ-หนองปรือ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
56ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชน อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีตะวันตก05-71-1302256332 หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
57กลุ่มคนรักสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีตะวันตก06-71-13022563289 ถนนเตาปูน ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
58ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลหนองโรงกาญจนบุรีตะวันตก07-71-070825633/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 71140
59ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก01-73-15102562496/26 หมู่บ้านชูจิตต์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
60สหภาคีความร่วมมือภาคประชาชนจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก02-73-15102562496/26 หมู่บ้านชูจิตต์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
61เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก03-73-15102562496/26 หมู่บ้านชูจิตต์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
62ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดนครปฐมนครปฐมตะวันตก04-73-24022563496/26 หมู่บ้านชูจิตต์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
63เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามตะวันตก01-75-28112562105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
64ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตกสมุทรสงครามตะวันตก01-75-13032563105/16 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามตะวันตก02-75-130325632/71 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
66สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกสมุทรสงครามตะวันตก03-75-25052563105/16 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
67ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีตะวันตก01-72-1912256231/4 หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
68ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก02-77-151025631/56 หมู่บ้านเตชินี 5 ถ.มหาราช ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
69ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก03-77-1510256339/7 ถ. สุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
70องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก04-77-15102563160 หมู่ที่ 10 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
71ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก05-77-15102563260 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
72ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก06-77-15102563273/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
73องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลคลองวาฬประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก07-77-15102563201 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
74ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก08-77-15102563103 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130
75องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลปากน้ำปราณประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก09-77-1510256323/11 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220
76ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก10-77-15102563135 หมู่ที่ 9 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150
77ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก11-77-15102563374 หมู่ที่ 7 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
78องค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ่อนอกประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก12-77-15102563449 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210
79ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก13-77-15102563ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองคาง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180
80ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก14-77-15102563147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
81ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดราชบุรีราชบุรีตะวันตก01-70-0704256365/255 ถ. คฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
82สมาคมผู้บริโภคสงขลาสงขลาใต้01-90-041225622 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
83เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่สงขลาใต้02-90-0412256213/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
84กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่สงขลาใต้03-90-0412256213/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
85เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลาสงขลาใต้04-90-041225622 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
86เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิสงขลาใต้01-90-17012563201 หมุ่ที่ 10 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180
87เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสงขลาใต้02-90-1701256362/9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม สงขลา 90310
88เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระสงขลาใต้03-90-1701256349/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ สงขลา 90190
89เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลาสงขลาใต้04-90-1701256334 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา 90230
90เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลาสงขลาใต้05-90-17012563131/1 ถ. ไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
91เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเกตรีสตูลใต้01-91-1511256210 หมู่ที่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล สตูล 91140
92เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหว้าสตูลใต้02-91-151125629/5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
93เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอทุ่งหว้าสตูลใต้03-91-151125623/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
94เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาทอนสตูลใต้04-91-15112562อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
95เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขอนคลานสตูลใต้05-91-15112562157 หมู่ที่ 2 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า สตูล 91120
96ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสตูลสตูลใต้06-91-15112562องค์การบริหารส่วนตำบลละงู (หลังเก่า) หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู สตูล 91110
97เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูลสตูลใต้07-91-15112562องค์การบริหารส่วนตำบลละงู (หลังเก่า) หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู สตูล 91110
98เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองขุดสตูลใต้08-91-15112562556 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000
99เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีใต้01-84-1911256235 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84133
100ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีใต้02-84-191125625/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180
101โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีใต้03-84-19112562180/3 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
102ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีใต้04-84-19112562115/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
103ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอไชยาสุราษฎร์ธานีใต้06-84-1911256292 หมู่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
104ชมรมเมล็ดพันธุ์บันเทิงสุราษฎร์ธานีใต้07-84-19112562119/6 หมู่ที่ 16 ตำลบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
105ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีใต้08-84-19112562261 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 84110
106เครือข่ายจิตรอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนสุราษฎร์ธานีใต้05-84-191125626 หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนชา อำเภอเคียนชา สุราษฎร์ธานี 84260
107เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่กระบี่ใต้01-81-31012563284 หมู่ 8 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
108ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเชียงรายเหนือ08-57-10102562438-439 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
109สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเชียงรายเหนือ02-57-10102562331/3 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
110ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวยเชียงรายเหนือ03-57-10102562145 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย เชียงราย 57180
111เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงามเชียงรายเหนือ04-57-10102562129 หมู่ที่ 4 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน เชียงราย 57120
112สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย(สรปส.)เชียงรายเหนือ06-57-10102562219 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหุง อำเภอพาน เชียงราย 57120
113ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อเชียงรายเหนือ07-57-10102562141 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน เชียงราย 57120
114สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงรายเชียงรายเหนือ09-57-1010256288/59 หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
115ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ01-51-181125629 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
116กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพจังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ02-51-18112562111 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
117เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ จังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ03-51-181125629 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
118ฮ่วมใจ๋หล่ายดอยจังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ04-51-1811256248 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160
121ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ลำพูนเหนือ07-51-17112562148 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
123กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้ลำพูนเหนือ09-51-18112562111 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
124กลุ่มฟ้าหลังฝนลำพูนเหนือ10-51-18112562105 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ลำพูน 51110
125กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กาพะเยาเหนือ10-56-20112562245 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
126กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่พะเยาเหนือ11-56-2011256217/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
127กลุ่มฮักภูซางพะเยาเหนือ12-56-2011256279 หมู่ที่ 6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง พะเยา 56110
128กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพพะเยาเหนือ01-56-0603256364 หมู่ที่ 6 ตำบลปง อำเภอปง พะเยา 56140
129เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาวพะเยาเหนือ02-56-0603256359 หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
130กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวนพะเยาเหนือ03-56-06032563260 หมู่ที่ 2 ตำบลนำแวน อำเภอเชียงคำ พะเยา 56110
131เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาวพะเยาเหนือ05-56-26052563215 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ พะเยา 56110
132ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ06-56-2605256391 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
133ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ07-56-2605256391 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
134เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วงพะเยาเหนือ08-56-2605256363 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
135คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จ.พะเยาพะเยาเหนือ09-56-26052563111 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
136กลุ่มขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ใจพะเยาเหนือ01-56-0611256267 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130
137กลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำพะเยาเหนือ02-56-06112562104 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
138สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ03-56-0611256219 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
139กลุ่มสู่ชีวิตใหม่พะเยาเหนือ04-56-061125627 หมู่ที่ 7 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา 56150
140ศูนย์องค์รวมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพะเยาเหนือ05-56-20112562269 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
141ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มพะเยาเหนือ06-56-20112562วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
142องค์กรน้ำกว๊านหลากสีพะเยาเหนือ07-56-20112562307/15 หมู่ที่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง พะเยา 56140
143ชมรมเพื่อนใจดอกคำใต้พะเยาเหนือ08-56-20112562225 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนศรีขุม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
144กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่มพะเยาเหนือ09-56-20112562187 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
145กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดน่านน่านเหนือ01-55-1408256379 หมู่ที่10 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
147กลุ่มแสงตะวันลำปางเหนือ02-52-24102562199 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ลำปาง 52210
148กลุ่มชาววังลำปางเหนือ03-52-24102562362 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง 52140
149ชมรมเพื่อนแก้วลำปางเหนือ04-52-24102562280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
150ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้ายลำปางเหนือ05-52-24102562265 หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ลำปาง 52210
151ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลแม่กัวะลำปางเหนือ06-52-2410256217 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ลำปาง 52170
152เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตรลำปางเหนือ07-52-2410156293 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ลำปาง 52190
153เครือข่ายลำปางหนาลำปางเหนือ08-52-2410256212/1 ถนนนาก่วม ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
154เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์ จังหวัดลำปางลำปางเหนือ09-52-24102562124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
155เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปางลำปางเหนือ10-52-24102562289/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130
156ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการตำบลแม่กัวะลำปางเหนือ11-52-2410256288 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ลำปาง 52170
157ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปางลำปางเหนือ12-52-24102562124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
158ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลำปางลำปางเหนือ13-52-24102562124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
159กลุ่มทานตะวันลำปางเหนือ14-52-24102562289 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150
160กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปางลำปางเหนือ15-52-24102562124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
161กลุ่มรวมน้ำใจลำปางเหนือ17-52-24102562230 หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ลำปาง 52110
162ชมรมพลังใหม่ ๒๐๐๑ลำปางเหนือ18-52-24102562195 หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง 52120
163ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลต้นธงชัยลำปางเหนือ16-52-24102562241 หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
164ชมรมใจประสานใจลำปางเหนือ01-52-03082563374 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ลำปาง 52240
165กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนาลำปางเหนือ02-52-03082563124/43 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
166สถาบันธรรมาภิวัฒน์ลำปางเหนือ03-52-0308256375 หมู่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ลำปาง 52220
167เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ01-50-130925621/100 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
168ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ03-50-1309256277/68 ถนนชลประทาน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
169ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่เชียงใหม่เหนือ04-50-130925624 ถนนบ้านใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
171ชมรมไชยปราการยิ้มสู้เชียงใหม่เหนือ10-50-13092562131 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
172ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ11-50-13092562 โครงการเชียงใหม่วิวเพลส 2 อาคาร B-04 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 40100
173ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ14-50-13092562สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง 125 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
174ชมรมใจเขาใจเราเชียงใหม่เหนือ20-50-17122562ร้านค้ารวมใจ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง .อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
175ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ01-50-240325639/927 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
176คณะทำงานผักปลอดภัยบ้านห้วยงูกลางเชียงใหม่เหนือ02-50-24032563106/1 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง เชียงใหม่ 50110
177มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน North Net foundationเชียงใหม่เหนือ06-50-13092562225/112 หมู่ที่ 5 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
179ชมรมสู่ขวัญดอยหลวงเชียงใหม่เหนือ09-50-13092562285 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ 50170
180ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ12-50-13092562111 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50120
182ชมรมเพื่อสุขภาพ ร.พ.ฝางเชียงใหม่เหนือ15-50-130925622 หมู่ที่ 17 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง เชียงใหม่ 50110
184เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทองเชียงใหม่เหนือ02-50-13092562306 หมู่ที่ 4 ตำบลบข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 51060
185ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอยเชียงใหม่เหนือ05-50-130925625 ซอย 1 ก. ถนนเกาะกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
186เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อำเภอดอยหล่อเชียงใหม่เหนือ16-50-13092562109 หมู่ที่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
187ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ18-50-1309256278 ซอย 7 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
188ชมรมเด็กเยาวชนสตรีห้วยโพธิ์ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภคกาฬสินธุ์อีสาน03-46-0412256260 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
189กลุ่มเพื่อนคำม่วงกาฬสินธุ์อีสาน05-46-0412256292 หมู่ที่ 10 โรงพยาบาลคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์ 46180
190เครือข่ายวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคกาฬสินธุ์อีสาน06-46-04122562206 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110
191เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอโคกโพธิ์ปัตตานีใต้01-94-1911256281 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
192เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลปะกาฮะรังปัตตานีใต้02-94-191125629/9 หมู่ที่ 8 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
193ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอสวี จังหวัดชุมพรชุมพรใต้01-86-23092563363/1 (อาคารฑัณตกรรม รพสต.เขาทะลุ) ม.6 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี ชุมพร 86130
194ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.เมือง จ.ชุมพรชุมพรใต้02-86-230925637 หมู่ที่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
195ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค อ.ประทิว 1ชุมพรใต้07-86-2309256374/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอประทิว ชุมพร 86160
196ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเหนือ01-58-28052564158/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000
197องค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุข จ.เชียงรายเชียงรายเหนือ01-57-25012564247 หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน เชียงราย 57120
198เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลแม่ไร่เชียงรายเหนือ02-57-25012564115/1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ เชียงราย 57240
199องค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ด เชียงรายเหนือ03-57-250125643 หมู่ที่ 5 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน เชียงราย 57120
200องค์กรผู้บริโภคตำบลต้า เชียงรายเหนือ04-57-2501256490 หมู่ที่ 11 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล เชียงราย 57340
201องค์กรผู้บริโภคอำเภอเวียงชัยเชียงรายเหนือ05-57-25012564263 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย เชียงราย
57210
202องค์กรผู้บริโภคตำบลแม่ไร่ เชียงรายเหนือ06-57-25012564145 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน เชียงราย 57240
203เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเชียงรายเหนือ07-57-05042564105/9 หมู่ที่ 1 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
204โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จ.เชียงรายเชียงรายเหนือ08-57-0504256471 หมู่ที่ 1 ซอย 7 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
205กลุ่มบานบุรีพะเยาเหนือ04-56-06032563314 หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง พะเยา 56140
206 เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่แพร่เหนือ01-54-03052564172 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
207ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่แพร่เหนือ02-54-03052564172/32 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
208เครือข่ายสตรีพิการ จังหวัดแพรแพร่เหนือ03-54-030525641/2 ถนนร่องซ็อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
209สถาบันปุ๋มผญ๋า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่แพร่เหนือ04-54-03052564122/2 หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130
210กลุ่ม M โกศัยนคร จังหวัดแพร่แพร่เหนือ05-54-03052564172/32 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
211คณะกรรมการเอดส์ ตำบลแม่ยางฮ่อแพร่เหนือ06-54-0305256410 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง แพร่ 54140
212ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เหนือ01-53-18112562427/8 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
213ศูนย์บริการประชาชนตำบลสายนาวังกาฬสินธ์อีสาน04-463-1012563103 หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู กาฬสินธุ์ 46160
214ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย)กาฬสินธ์อีสาน01-46-0801256344 หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000
215กลุ่มเพื่อนกมลาไสย/ฆ้องชัยกาฬสินธ์อีสาน04-46-04122562111 หมู่ที่ 11 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
216ชมรมเครือข่ายผู้รักสุขภาพอุบลราชธานีอีสาน01-34-170225644 ซ.ชยางกูร36 ถนนชยางกรู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
217ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลธงธานีร้อยเอ็ดอีสาน10-45-18022563128 หมู่ที่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
218ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอีสาน02-45-18022563687 หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
219ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาใหญ่ร้อยเอ็ดอีสาน02-45-2711256260 หมู่ที่ 14 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45000
220ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงสิงห์ร้อยเอ็ดอีสาน03-45-1802256344 หมู่ที่ 7 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด 45000
221เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอีสาน04-45-18022563505 หมู่ที่ 3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
222ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอธวัชบุรีร้อยเอ็ดอีสาน06-45-18022563112 หมู่ที่ 16 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
223ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลท่าหาดยาว ร้อยเอ็ดอีสาน05-45-1802256335 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด 45240
224ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13อุดรธานีอีสาน04-41-0702256326 หมู่ที่ 13 บ้านหนองลุมพุก ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
225ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนแสวง หมู่ที่ 11อุดรธานีอีสาน05-41-0702256321 หมู่ที่ 11 บ้านโนนแสวง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
226ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนทรายฟองอุดรธานีอีสาน06-41-0702256325 หมู่ที่9 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
227ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6อุดรธานีอีสาน07-41-07022563147 หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
228ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วงอุดรธานีอีสาน08-41-07022563262 หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
229ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรมอุดรธานีอีสาน09-41-07022563227 หมู่ที่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
230ชมรมอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียน หมู่ที่ 5อุดรธานีอีสาน10-41-07022563101 หมู่ที่ 5 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
231ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ 1อุดรธานีอีสาน11-41-0702256365 หมู่ที่ 1 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
232ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14อุดรธานีอีสาน12-41-070225633 หมู่ที่ 16 บ้านเชียงกรม ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
233ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนสา หมู่ที่ 12อุดรธานีอีสาน13-41-07022563110 หมู่ที่ 12 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
234ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2อุดรธานีอีสาน14-41-07022563226 หมู่ที่ 2 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
235ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาม่วงอุดรธานีอีสาน15-41-07022563124 หมู่ที่ 7 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110
236ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรีสระบุรีกลาง01-19-1911256212 ซ.10 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000
237สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีปัตตานีใต้01-94-09022564119/39 หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
238ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดชลบุรีชลบุรีตะวันออก01-20-201025633/16 หมู่ที่ 16 ตำบลลบ้านปีก อำเกอเมือง ชลบุรี 20130
239ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรีชลบุรีตะวันออก03-20-201025633/16 หมู่ที่ 16 ตำบลลบ้านปีก อำเกอเมือง ชลบุรี 20130
240ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน)ชลบุรีตะวันออก04-20-2010256379/5 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
241สมาคมคนพิการจันทบูรจันทบุรีตะวันออก01-10-3003256481/195 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
242สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นอีสาน01-40-2709256486/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
243ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นอีสาน04-10-01122564686/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
244กลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีสระบุรีกลาง02-19-191125622 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง สระบุรี 18170
245เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาวเชียงรายเหนือ09-57-090825649809 หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เชียงราย 57120
246เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนลำพูนเหนือ03-10-0112256499 หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ลำพูน 51170
247หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ มาตรา ๕๐(๕) จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรเหนือ01-62-0705256436 หมู่ที่ 16 ตำบลลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
248ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคกาญจนบุรี กาญจนบุรีตะวันตก01-71-20102564178/7 หมู่ที่ 11 นนพุรางนิมิต-เลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
249ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางบอนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร01-10-3101256514/3 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
250ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตประเวศกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร02-10-3101256527/5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.8 ซอย39 แยก1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
251ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร03-10-010225653 ซอยศิริเกษม 19 แยก 4แ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
252ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เขตบางรักกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร04-10-01022565157 ซอยสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 11500
255ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร07-10-24022565319/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
256ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต.ห้วยเหนือศรีสะเกษ อีสาน01-33-25092563160 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
257ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลปรือใหญ่ศรีสะเกษ อีสาน02-33-2509256351/1 หมู่ที่ 20 ตำบลปรือใหญ่ อำเกอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
258ชมรมเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยตำบลหนองฉลองศรีสะเกษ อีสาน03-33-2509256386/2 หมู่ที่2 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
259ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต.กันทรารมย์ศรีสะเกษ อีสาน04-33-25092563131หมู่ที่4 ตำบลหนองฉลอง อำเกอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
260ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนโน้นค้อ ตำบลโน้นค้อศรีสะเกษ อีสาน05-33-2509256314 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
261ชมรมสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านร่องเก้าเหนือ ม.๑๕ศรีสะเกษ อีสาน06-33-2509256325 หมู่ที่ 15 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
262ชมรมเครือข่ายหนองกุงคุ้มครองผู้บริโภคศรีสะเกษ อีสาน07-33-25092563 ๗๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
263ชมรมจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์ศรีสะเกษ อีสาน08-33-2509256345 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
264โคกสะอาดร่วมใจคุ้มภัยผู้บริโภคศรีสะเกษ อีสาน09-33-2509256350 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
265ชมรมเคียงคู่ ดูแลและใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคหนองมะเกลือศรีสะเกษ อีสาน10-33-25092563191 หมู่ที่ 6 ตำบลโน้นค้อ อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
266ชมรมรวมใจรวมพลังคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบกศรีสะเกษ อีสาน11-33-250925631 หมู่ที่ 16 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ 33250
267ชาว กุง เก่า ซ่ง  ขาม ร่วมใจศรีสะเกษ อีสาน12-33-25092563114 หมู่ที่ 13 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160
268ตำบลยางชุมน้อยใส่ใจผู้บริโภคศรีสะเกษ อีสาน16-33-300925648/5 หมู่ที่ 3 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
269ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี อีสาน12-34-0811256463/28 นนสุขาอุปถมถ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
270ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอปักธงชัยนครราชสีมาอีสาน03-30-10042563226/6 หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150
271ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอหนองบุญมากนครราชสีมาอีสาน01-30-0303256336 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา 30410
272ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอประทายนครราชสีมาอีสาน02-30-0303256317/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย นครราชสีมา 30180
273องค์กรศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนน่านเหนือ01-55-29122564105 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
274เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้บริโภค "ปะทิวนิวส์"ชุมพรใต้03-86-0710256474/12 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว ชุมพร 86160
275ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร02-10-1211256490  ซอยกรุงเทพกรีฑา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
276สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสมุทรสงครามสมุทรสงครามตะวันตก17-10-06062565105/13 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
277ชมรมชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคอำเภอชุมแพขอนแก่นอีสาน12-10-06052566229 หมู่บ้านวังหินลาด ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
278มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาพะเยาเหนือ20-10-1306256691 หมู่ที่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง พะเยา 56000
279ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแรงงานนอกระบบภาคกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร10-10230322565101/349 เคหะร่มเกล้าโซน 1 ซอยเคหะร่มเกล้า 15 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองตันนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
280เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอควนโดนสตูลใต้21-10-20072565138 หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน สตูล 91160
281ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยากลาง06-14-110525655/10. ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
282ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร11-10-06052565217 ชุมชนทุ่งสสงทองพัฒนา ซอยลำมะเขือขื่น 2 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
283ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร14-10-170525654/1107 ซอยนวมินทร์ 68 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
284ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร18-10-130625651227 เศรษฐกิจวรรีย์ ซอยข้างศูนย์อาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
285ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร16-10-0606256576 ชุมชนเกื้อวิทยา ซฮยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
286ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร19-10-130625652/1 ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี ซอยประชาอุทิศ 54 แยก9 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 10140
287ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร15-10-0606256512 การเคหะโครงการ 3 ซอยพระรามที่2 ซอย62 แยก1-12 ถนนพระราม 2 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
288ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตพระนครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร19-10-22032565158/6 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
289ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตราษฏร์บูรณะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร22-10-2707256566 ชุมชนสุขสวัสดิ์60 ซอยสุขสวัสดิ์ แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
290เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบ้านควนสตูลใต้01-91-0706256570/1 หมู่บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง สตูล 91140
291กลุ่มดาวพระศุกร์น่านเหนือ13-10-17052565164 หทู่บ้านรัชดา หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง น่าน 55160
292กลุ่มแสงตะวันน่านเหนือ
08-10-22032565
185 หมู่บ้านผาเวียง ถนนสา-นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
น่าน 55110
293ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมนครปฐมตะวันตก31-10-23122565
97/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
294เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่กระบี่ใต้29-10-1511256538/10 หมู่3 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก กระบี่ 81110

295ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย อสม. อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีอีสาน27-10-2110256528 หมู่บ้านนิมิตใหม่พัฒนา ถนนศรีสะเกษ หมู่ที่ 6 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
296
ศูนประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์) จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นอีสาน26-10-21102565466 ม.20 ซอยทหาร 1 ถนนกสิกรทุงสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
297ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์สุรินทร์อีสาน32-10-2912256556 หม่ 16 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
298ชมรมคนพิการตำบลเจ้าเจ็ดพระนครศรีอยุธยากลาง03-14-1105256470/4 หมู่ 17 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
299ชมรมคนพิการตำบลสนามชัยพระนครศรีอยุธยากลาง07-14-11052564ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
300กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนามชัย - บ้านแป้งพระนครศรีอยุธยากลาง01-14-1105256438 หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
301องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพระนครศรีอยุธยากลาง05-14-110525644/7 หมู่ที่ 5 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
302ชมรมเครือข่ายบึงบอนคุ้มครองผู้บริโภคศรีสะเกษอีสาน09-33-30092564ศาลาประชาคมหมู่บ้านบอน หมู่ 11 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
303ชมรมเครือข่ายคอนกามเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคศรีสะเกษอีสาน11-33-30092564หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
304ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลโนนคูณศรีสะเกษอีสาน06-33-30092564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
305องค์กรผู้บริโภคด้านผักปลอดสารพิษในชุมชนศรีสะเกษอีสาน02-33-30092564เลขที่ 20 หมู่ 8 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
306ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร25-10-17102565เลขที่ 207 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
307องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบักดองศรีสะเกษอีสาน04-33-30092564เลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
308องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เขต รพ.สต. ทับทิมสยาม 07ศรีสะเกษอีสาน05-33-30092564เลขที่ 212 หมู่ที่ 15 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
309ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตำบลยางชุมใหญ่ศรีสะเกษอีสาน08-33-30092564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
310ผักปลอดสารอาหารปลอดภัยศรีสะเกษอีสาน03-33-30092564เลขที่ 72 หมู่ 1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
311ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลลิ้นฟ้าศรีสะเกษอีสาน15-33-30092564เลขที่ 60 หมู่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
312ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลกุดเมืองฮามศรีสะเกษอีสาน10-33-30092564เลขที่ 146 หมู่ 1 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
313ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์สุรินทร์อีสาน30-10-22122565เลขที่ 297 หมู่ 4 ตำบลคอโด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
314ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลสังขะสุรินทร์อีสาน01-10-19042566เลขที่ 399/1 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ 32150
315ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์อีสาน02-10-07062566เลขที่ 151 หมู่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
316เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมืองปัตตานีใต้01-94-05042566เลขที่ 14/91 หมู่ 7 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
317เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลรูสะมิแลปัตตานีใต้02-94-07032566เลขที่ 42/6 หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
318เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตใต้03-10-12072566เลขที่ 112/43 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
319องค์กรผู้บริโภคตำบลละลมศรีสะเกษอีสาน02-33-07122565เลขที่ 141 บ้านละลม หมู่ที่ 13 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
320ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลบ่อแก้วศรีสะเกษอีสาน01-33-07122565เลขที่ 40 บ้านหนองท่อน หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน ศรีสะเกษ 33270
321ชมรมรวมพลังคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์ศรีสะเกษอีสาน23-33-30092564เลขที่ 70 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
322องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนบ้านโพธิ์น้อยศรีสะเกษอีสาน01-33-30092564เลขที่ 150 บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
323ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขะยูงศรีสะเกษอีสาน29-33-30092564เลขที่ 46/1 บ้านขะยูง หมู่ที่ 1 ตำบลขะยูง อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33120
324หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) จังหวัดชลบุรีชลบุรีตะวันออก02-20-20102563เลขที่ 3/16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
325เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์อีสาน24-10-22082565เลขที่ 69 บ้านหนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
326
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลสระทองบุรีรัมย์อีสาน28-10-15112565เลขที่ 66 บ้านสระทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
327สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์อีสาน01-31-27042563เลขที่ 261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
328ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนหนองถ่มศรีสะเกษอีสาน13-33-30092564เลขที่ 61 บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240
329ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลน้ำคำศรีสะเกษอีสาน26-33-30092564ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านข้าวดอ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
330ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลสนมสุรินทร์อีสาน06-10-02112566เลขที่ 22 หมู่ 8 ตำบลโพนโก อำเภอสนม สุรินทร์ 32160
331ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลศรีสุขสุรินทร์อีสาน04-10-18092566เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
332ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลด่านสุรินทร์อีสาน05-10-28092566เลขที่ 82/1 หมู่ 6 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง สุรินทร์ 32210
333ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลกาบเชิงสุรินทร์อีสาน07-10-02112566เลขที่ 255 หมู่ 2 ถนนช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง สุรินทร์ 32210
334ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลจารพัตสุรินทร์อีสาน08-10-25122566เลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศรีขรภูมิ สุรินทร์
32110
335ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลอำเภอเมืองสุรินทร์สุรินทร์อีสาน06-10-08022567เลขที่ 21/1 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
336เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอปานาเระปัตตานีใต้14-1007022567เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ตำบลควน อำเภอปานาเระปัตตานี 94190
337เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตะลุโบ๊ะปัตตานีใต้05-10-0802256730/9 หมู่ที่ 1ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี 94000
338ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร10-10-170125671410 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
339ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตคลองสาน กทม.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร14 10 15092563258 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
340ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามตะวันตก02-10-1701256711 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม 75120
341เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ราชบุรีตะวันตก03-10-0502256773 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ราชบุรี 70140
342เครือข่ายจิตอาสาจอมจันทร์พิทักสิทธิ์น่านเหนือ01-55-15022567166 หมู่ 1 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา น่าน 55110

หมายเหตุ : ลำดับสมาชิกจะไม่ถูกเลื่อนขึ้นหากมีสมาชิกลาออก