โครงการรับการสนับสนุนจากสภาผู้บริโภค ปี 2565

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2565

*สมาชิก คือ สมาชิกสภาผู้บริโภค

ลำดับรหัสโครงการชื่อองค์กรที่เสนอโครงการภาคจังหวัดสถานะองค์กรชื่อโครงการ
1สอบ.(ส)001/65เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้บริโภคเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่
2สอบ.(ส)002/65ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาแกนนำเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย รู้เท่าทันสิทธิ์ การบริโภคสื่อสินค้าออนไลน์
3สอบ.(ส)003/65ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์ 4 แขวงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4สอบ.(ส)004/65ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการสานพลังเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าออนไลน์
5สอบ.(ส)005/65ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอยภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการรู้เท่าทันสื่อชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอย
6สอบ.(ส)006/65ชมรมสู่ขวัญดอยหลวงภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาแกนนำภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายในชุมชน…
7สอบ.(ส)007/65ชมรมไชยปราการยิ้มสู้ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอไชยปราการ
8สอบ.(ส)008/65ชมรมเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลฝางภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและแกนนำเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชน
9สอบ.(ส)009/65เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์อำเภอดอยหล่อภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำ สร้างภาคีการทำงานผู้บริโภคอำเภอดอยหล่อ
10สอบ.(ส)010/65ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการรู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการบนออนไลน์ในแขวงเม็งราย
11สอบ.(ส)011/65ชมรมใจเขาใจเราภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้บริโภคอำเภอสันป่าตอง
12สอบ.(ส)012/65สมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการการเท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์
13สอบ.(ส)013/65ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการพลังผู้บริโภค 4.0 เท่าทัน จัดการปัญหา การบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
14สอบ.(ส)014/65เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทองภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี สร้างความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ให้กับชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
15สอบ.(ส)015/65ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่สมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่และแกนนำ เรื่อง “รู้ทัน รู้สิทธิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาอันตราย ภัยร้ายในชุมชน”
16สอบ.(ส)016/65คณะกรรมการกาดจาวเขินภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคพืชอาหาร อาหารสำเร็จรูป การใช้ยา และผู้ใช้ถนนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
17สอบ.(ส)017/65เครือข่ายเขียวสวยหอมภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการสานพลังผู้บริโภคเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบอาหารเมืองเชียงใหม่
18สอบ.(ส)018/65มูลนิธิแสงสิทธิการ (เพื่อคุณภาพชีวิต)ภาคเหนือเชียงใหม่องค์กรผู้บริโภคโครงการเสริมสร้างความรอบรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์ในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
19สอบ.(ส)019/65องค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุขภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการสันติสุขร่วมกันเฝ้าระวังรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่เป็นภัยต่อผู้บริโภค
20สอบ.(ส)020/65เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลแม่ไร่ภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ รู้และเท่าทันภัยสินค้าออนไลน์
21สอบ.(ส)021/65องค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ดภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการชุมชนปลอดภัยรู้เท่าทันสื่อ ไม่หลงเชื่อง่าย
22สอบ.(ส)022/65องค์กรผู้บริโภคตำบลต้าภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการชุมชนก้าวไกลรู้ทันภัยสื่อออนไลน์
23สอบ.(ส)023/65องค์กรผู้บริโภคอำเภอเวียงชัยภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการสร้างเสริมคนเวียงชัย เข้าใจและเท่าทันการใช้บริการบนออนไลน์
24สอบ.(ส)024/65องค์กรผู้บริโภคตําบลแม่ไร่ภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการคนแม่ไร่ปลอดภัย ช๊อป ใช้ อย่างไรให้เท่าทันการซื้อสินค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัล
25สอบ.(ส)025/65ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยออนไลน์ และภัยทางการเงินในยุคดิจิทัล
26สอบ.(ส)026/65ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภคอำเภอเชียงของ
27สอบ.(ส)027/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาวภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันโลกออนไลน์ในการบริโภคสินค้า
28สอบ.(ส)028/65เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคอำเภอเชียงแสนภาคเหนือเชียงรายองค์กรผู้บริโภคโครงการเครือข่ายผู้บริโภค รู้เท่าทันสื่อ จัดการปัญหาออนไลน์
29สอบ.(ส)029/65เครือข่ายสตรีคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเทิงภาคเหนือเชียงรายองค์กรผู้บริโภคโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และให้ความรู้เท่าทันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีในยุค New Normal
30สอบ.(ส)030/65ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวยภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการอบรมเผยแพร่เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่สรวย
31สอบ.(ส)031/65เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังและการเท่าทันภัยการซื้อสินค้าออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย
32สอบ.(ส)032/65โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงรายภาคเหนือเชียงรายสมาชิก*โครงการสร้างแกนนำเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประเด็นสินค้าออนไลน์ ในกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนจังหวัดเชียงราย
33สอบ.(ส)033/65กลุ่ม M โกศัยนคร จังหวัดแพร่ภาคเหนือแพร่สมาชิก*โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการทีมที่ปรึกษาและเด็กเยาวชน
34สอบ.(ส)034/65เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่ ภาคเหนือแพร่สมาชิก*โครงการบูรณาการความร่วมมือการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดแพร่
35สอบ.(ส)035/65สถาบันปุ๋มผญ๋า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ภาคเหนือแพร่สมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กเยาวชนเท่าทันสินค้าและบริการออนไลน์ในชุมชนบ้านร่องกาศใต้
36สอบ.(ส)036/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนกำแพงเพชรภาคเหนือกำแพงเพชรองค์กรผู้บริโภคโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการป้องกันการถูกหลอกลวงจากสื่อออนไลน์และภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
37สอบ.(ส)037/65องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดตากภาคเหนือตากองค์กรผู้บริโภคโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการป้องกันการถูกหลอกลวงจากสื่อออนไลน์และภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
38สอบ.(ส)038/65เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ.น่านภาคเหนือน่านสมาชิก*โครงการรณรงค์รวมพลังชุมชนใส่ใจ ความปลอดภัย ในรถรับส่งนักเรียนพื้นที่ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
39สอบ.(ส)039/65กลุ่มแสงตะวันภาคเหนือน่านสมาชิก*โครงการเสริมศักยภาพและให้ความรู้ และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
40สอบ.(ส)040/65กลุ่มดาวพระศุกร์ภาคเหนือน่านสมาชิก*โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ผู้บริโภค รู้เท่าทัน สินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตําบลพระธาตุ
41สอบ.(ส)041/65กลุ่มเครือข่ายพระสงฆ์จังหวัดน่านภาคเหนือน่านองค์กรผู้บริโภคโครงการรณรงค์รวมพลังชุมชนใส่ใจความปลอดภัยใน รถรับส่งนักเรียน พื้นที่ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
42สอบ.(ส)042/65กลุ่มจอมจันทร์พิทักษ์สิทธิภาคเหนือน่านองค์กรผู้บริโภคโครงการรณรงค์รวมพลังชุมชนใส่ใจ ความปลอดภัย ในรถรับส่งนักเรียน พื้นที่ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
43สอบ.(ส)043/65องค์กรศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนภาคเหนือน่านสมาชิก*โครงการสานพลังผู้บริโภค รู้เท่าทันสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ จังหวัดน่าน
44สอบ.(ส)044/65กลุ่มเพื่อนผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือน่านองค์กรผู้บริโภคโครงการรณรงค์ให้ความรู้ผู้บริโภค รู้เท่าทันสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตำบลบ่อสวก
45สอบ.(ส)045/65กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ภาคเหนือน่านองค์กรผู้บริโภคโครงการรณรงค์ให้ความรู้ผู้บริโภค รู้เท่าทันสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ ในกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตำบลขึ่ง
46สอบ.(ส)046/65กลุ่มสตรีใส่ใจผู้บริภคภาคเหนือน่านองค์กรผู้บริโภคโครงการรณรงค์ให้ความรู้ ผู้บริโภค รู้เท่าทัน สินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตำบลจอมจันทร์
47สอบ.(ส)047/65กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน และร้านชำ
48สอบ.(ส)048/65กลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการเยาวชนเท่าทันการบริโภคที่ปลอดภัย
49สอบ.(ส)049/65กลุ่มผู้เสียหายจากเสาสัญญาณน้ำแวนภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการผู้สูงอายุตำบลน้ำแวนเท่าทันสื่อโฆษณาและซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีความปลอดภัย
50สอบ.(ส)050/65สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยาภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการวัยรุ่นวัยมันส์รู้เท่าทันบริการออนไลน์
51สอบ.(ส)051/65กลุ่มสู่ชีวิตใหม่ภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการแม่บ้านรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าบนสื่อออนไลน์
52สอบ.(ส)052/65ศูนย์องค์รวมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลกับอสม. ตำบลบ้านสาง
53สอบ.(ส)053/65ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการสูงวัยตระหนักรู้เท่าทันมิจฉาชีพทางออนไลน์
54สอบ.(ส)054/65ชมรมเพื่อนใจดอกคำใต้ภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการร้านค้าและยาปลอดภัย อําเภอดอกคําใต้
55สอบ.(ส)055/65องค์กรน้ำกว๊านหลากสีภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคีเครือข่าย และ อสม. ตำบลนาปรัง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
56สอบ.(ส)056/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยาภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพตำบลห้วยยางขามอย่างเหมาะสม
57สอบ.(ส)057/65กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่ภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการร้านค้าและยาปลอดภัยตําบลบ้านใหม่
58สอบ.(ส)058/65เครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วงภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการผู้หญิงยุคใหม่ตระหนักและเท่าทันสื่อบริการออนไลน์
59สอบ.(ส)059/65กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่มภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการหนองหล่มปลอดภัยใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
60สอบ.(ส)060/65คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยาภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล
61สอบ.(ส)061/65กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กาภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการเด็กและเยาวชนแม่การู้เท่าทันมิจฉาชีพทางออนไลน์
62สอบ.(ส)062/65เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดพะเยาภาคเหนือพะเยาองค์กรผู้บริโภคโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดพะเยา
63สอบ.(ส)063/65ประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำภาคเหนือพะเยาองค์กรผู้บริโภคโครงการสูงวัยบ้านต๊ำรู้เท่าทันกลโกงขายสินค้าออนไลน์
64สอบ.(ส)064/65เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาวภาคเหนือพะเยาสมาชิก*โครงการพัฒนาความร่วมมือท้องถิ่นพะเยาเพื่อพัฒนาคุณภาพรถรับส่งนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก
65สอบ.(ส)065/65สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยาภาคเหนือพะเยาองค์กรผู้บริโภคโครงการคาราวานสื่อสารสาธารณะเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภค: พะเยาทีวีตลาดแตก
66สอบ.(ส)066/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลรังนกภาคเหนือพิจิตรองค์กรผู้บริโภคโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ตำบลรังนก มีความรู้เท่าทันโฆษณาและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีความปลอดภัย
67สอบ.(ส)067/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบางลายภาคเหนือพิจิตรองค์กรผู้บริโภคโครงการคนสูงวัยตำบลบางลายรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์และซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีความปลอดภัย
68สอบ.(ส)068/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรภาคเหนือพิจิตรองค์กรผู้บริโภคโครงการคนพิจิตรรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีความปลอดภัย
69สอบ.(ส)069/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลหนองหล่มภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการชาวหนองหล่มเท่าทันการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
70สอบ.(ส)070/65กลุ่มแสงตะวันภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการรณรงค์เฝ้าระวังเรื่องอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพในการปกป้องสิทธิผู้บริโภค อำเภอเสริมงาม
71สอบ.(ส)071/65กลุ่มชาววังภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
72สอบ.(ส)072/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้ายภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชน
73สอบ.(ส)073/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตรภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเฝ้าระวัง การชื้อสินค้าออนไลน์
74สอบ.(ส)074/65เครือข่ายลำปางหนาภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนปี 2565
75สอบ.(ส)075/65เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปางภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ชี้ช่องทางการร้องเรียนแก่ประชาชน
76สอบ.(ส)076/65กลุ่มทานตะวันภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ
77สอบ.(ส)077/65กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปางภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการเยาวชน รู้เท่าทัน รู้สิทธิบริโภค
78สอบ.(ส)078/65ชมรมพลังใหม่ 2001ภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและปกป้องสิทธิผู้บริโภคให้รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลบ้านสา
79สอบ.(ส)079/65กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนาภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการการพัฒนาเครือข่าย บ่าขะนั๊ดน้อย(ตาสับปะรด) เฝ้าระวัง เตือนภัย และจัดการปัญหา จังหวัดลำปาง
80สอบ.(ส)080/65สถาบันธรรมาภิวัฒน์ภาคเหนือลำปางสมาชิก*โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเพื่อการรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการออนไลน์
81สอบ.(ส)081/65เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูนภาคเหนือลำพูนสมาชิก*โครงการกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อการขับเคลื่อนประเด็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน
82สอบ.(ส)082/65เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดลำพูนภาคเหนือลำพูนสมาชิก*โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำประชาชนในการมีส่วนร่วมรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิประชาชน
83สอบ.(ส)083/65กลุ่มฮ่วมใจ๋หลายดอยภาคเหนือลำพูนสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเรื่องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
84สอบ.(ส)084/65กลุ่มผ้าทอบ้านแม่ขนาด จังหวัดลำพูนภาคเหนือลำพูนสมาชิก*โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนาติดตามเฝ้าระวังปัญหาผู้บริโภค
85สอบ.(ส)085/65ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนกลุ่มลุ่มน้าปิงภาคเหนือลำพูนองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภค รู้เท่าทันเฝ้าระวังเตือนภัย คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
86สอบ.(ส)086/65เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาภาคเหนือลำพูนองค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้บริโภคเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
87สอบ.(ส)087/65เครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูนภาคเหนือลำพูนองค์กรผู้บริโภคโครงการติดอาวุธเสริมความรู้ เรื่องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน
88สอบ.(ส)088/65สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนภาคเหนือลำพูนองค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้บริโภคสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลาพูนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
89สอบ.(ส)089/65กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAPภาคเหนือลำพูนองค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาอาสาสมัครชุมชนผู้บริโภคเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ จังหวัดลำพูน
90สอบ.(ส)090/65องค์กรผู้บริโภคชาวเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนืออุตรดิตถ์องค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง เพื่อการเฝ้าระวังสินค้าออนไลน์
91สอบ.(ส)091/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนืออุตรดิตถ์องค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวังการเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
92สอบ.(ส)092/65ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนืออุตรดิตถ์องค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเฝ้าระวังสินค้าและบริการออนไลน์ในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
93สอบ.(ส)093/65ชมรมผู้บริโภค/สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนืออุตรดิตถ์สมาชิก*โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจังหวัดอุตรดิตถ์
94สอบ.(ส)094/65ศูนย์บริการประชาชนตำบลสายนาวังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์สมาชิก*โครงการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
95สอบ.(ส)095/65เครือข่ายวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์สมาชิก*โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและใช้บริการทางออนไลน์ที่ปลอดภัย
96สอบ.(ส)096/65องค์กรเครือข่ายเพื่อนกาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์สมาชิก*โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคและสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการบริโภคสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมาย
97สอบ.(ส)097/65กลุ่มเพื่อนไดโนเสาร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์สมาชิก*โครงการ สร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและสร้างช่องทางเฝ้าระวังสื่อสารให้รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
98สอบ.(ส)098/65ชมรมเด็กเยาวชนสตรีห้วยโพธิ์ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์สมาชิก*โครงการชุมชนตำบลห้วยโพธิ์ รู้เท่าทัน สื่อโซเชียล
99สอบ.(ส)099/65เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นสมาชิก*โครงการผู้บริโภคร่วมใจเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
100สอบ.(ส)100/65ชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคอำเภอชุมแพภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นสมาชิก*โครงการผู้บริโภคร่วมใจเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
101สอบ.(ส)101/65ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอหนองบุญมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาสมาชิก*โครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภค รู้เท่าทันสิทธิผู้บริโภค ลดปัจจัยเสี่ยงสินค้าบริการบนออนไลน์
102สอบ.(ส)102/65ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอประทายภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาสมาชิก*โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคของตำบลโคกกลาง
103สอบ.(ส)103/65เครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการเครือข่ายผู้บริโภคร้อยเอ็ดรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
104สอบ.(ส)104/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ เท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์
105สอบ.(ส)105/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองบัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการการเฝ้าระวังและการจัดการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
106สอบ.(ส)106/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโคกล่ามภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการการเฝ้าระวังและการจัดการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
107สอบ.(ส)107/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหัวโทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการตำบลหัวโทนปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร และมีจิตสำนึกบนท้องถนน
108สอบ.(ส)108/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ เท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลนาใหญ่
109สอบ.(ส)109/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาท่าหาดยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการการเฝ้าระวังและการจัดการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
110สอบ.(ส)110/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงสิงห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการการเฝ้าระวังและการจัดการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ตำบลท่าดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
111สอบ.(ส)111/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลธงธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการผู้บริโภครวมใจสร้างทางม้าลายน้ำใจชุมชน
112สอบ.(ส)112/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการการเฝ้าระวังและการจัดการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
113สอบ.(ส)113/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลโนนรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคอุ่นใจรู้ทันสื่อออนไลน์
114สอบ.(ส)114/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลโหราภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ เท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลโหรา
115สอบ.(ส)115/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลโพธิ์สัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ เท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลโพธิ์สัย
116สอบ.(ส)116/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลดงลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการการเฝ้าระวังและการจัดการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
117สอบ.(ส)117/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลเขวาทุ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ เท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลเขวาทุ่ง
118สอบ.(ส)118/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลสวนจิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ เท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลสวนจิก
119สอบ.(ส)119/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลกู่กาสิงห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดสมาชิก*โครงการตำบลกู่กาสิงห์ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรและมีจิตสำนึกบนท้องถนน
120สอบ.(ส)120/65ชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ดองค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคบึงนครรวมใจ ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน
121สอบ.(ส)121/65ชมรมเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย ตำบลหนองฉลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือศรีสะเกษสมาชิก*โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผักผลไม้อินทรีย์ตำบลหนองฉลอง
122สอบ.(ส)122/65กลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดศรีตระกูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือศรีสะเกษองค์กรผู้บริโภคโครงการสินค้าและบริการที่ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
123สอบ.(ส)123/65ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลปรือใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศรีสะเกษสมาชิก*โครงการการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถโรงเรียนที่ปลอดภัย
124สอบ.(ส)124/65สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายองค์กรผู้บริโภคโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
125สอบ.(ส)125/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ 1ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านนาม่วง หมู่ที่ 1 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
126สอบ.(ส)126/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านดอนม่วง หมู่ 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
127สอบ.(ส)127/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุกพุก หมู่ 6ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
128สอบ.(ส)128/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม หมู่ 8ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 8 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
129สอบ.(ส)129/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
130สอบ.(ส)130/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ 9 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
131สอบ.(ส)131/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนแสวง หมู่ 11ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านโนนแสวง หมู่ที่ 11 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
132สอบ.(ส)132/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านดอนค้อ หมู่ 2ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
133สอบ.(ส)133/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ 7ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
134สอบ.(ส)134/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
135สอบ.(ส)135/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนสา หมู่ 12ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านโนนสา หมู่ที่ 12 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
136สอบ.(ส)136/65ชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม หมู่ 14ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสมาชิก*โครงการประชาชนบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14 รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย
137สอบ.(ส)137/65ชมรมเครือข่ายผู้รักสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีสมาชิก*โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
138สอบ.(ส)138/65โฮมใจพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีองค์กรผู้บริโภคโครงการสูงวัยรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและการบริการผ่านออนไลน์
139สอบ.(ส)139/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีสมาชิก*โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี
140สอบ.(ส)140/65ชมรมเมฆขาวภาคกลางนครนายกสมาชิก*โครงการ รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ปลอดภัยชมรมเมฆขาว
141สอบ.(ส)141/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรีภาคกลางนนทบุรีสมาชิก*โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสมาชิก*เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
142สอบ.(ส)142/65ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนนทบุรีภาคกลางนนทบุรีสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังทางม้าลายเดินได้ถนนปลอดภัยคนไทยไร้อุบัติเหตุ
143สอบ.(ส)143/65ชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทยตำบลบางคูรัดภาคกลางนนทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการสํารวจและเฝ้าระวังเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ตําบลบางคูรัด
144สอบ.(ส)144/65ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลมหาสวัสดิ์ภาคกลางนนทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการสํารวจและเฝ้าระวังเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ตําบลมหาสวัสดิ์
145สอบ.(ส)145/65ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบางบัวทองภาคกลางนนทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการสํารวจและเฝ้าระวังเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ตําบลบางบัวทอง
146สอบ.(ส)146/65ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดนนทบุรีภาคกลางนนทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการสํารวจและเฝ้าระวังเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ตําบลบางรักพัฒนา
147สอบ.(ส)147/65สมาคมกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย พระนครศรีอยุธยาภาคกลางพระนครศรีอยุธยาองค์กรผู้บริโภคโครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
148สอบ.(ส)148/65ชมรมคนพิการเจ้าเจ็ดภาคกลางพระนครศรีอยุธยาองค์กรผู้บริโภคโครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
149สอบ.(ส)149/65ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคกลางพระนครศรีอยุธยาองค์กรผู้บริโภคโครงการส่งเสริมการใช้ทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนวัดกอไผ่ ชุมชนบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
150สอบ.(ส)150/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอยุธยาภาคกลางพระนครศรีอยุธยาองค์กรผู้บริโภคโครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
151สอบ.(ส)151/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีภาคกลางสระบุรีสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังทางม้าลายเดินได้ถนนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
152สอบ.(ส)152/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรีภาคกลางสิงห์บุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการสร้างแกนนํา สานภาคี รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการออนไลน์จังหวัดสิงห์บุรี
153สอบ.(ส)153/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลอินทประมูลภาคกลางอ่างทององค์กรผู้บริโภคโครงการรู้เท่าทันโฆษณาบริโภคปลอดภัย สินค้าสุขภาพ หลอกลวงยุคโควิด-19
154สอบ.(ส)154/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลทางพระภาคกลางอ่างทององค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคปลอดภัยรู้จักเลือก รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิประโยชน์
155สอบ.(ส)155/65ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการจังหวัดอ่างทอง (สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง)ภาคกลางอ่างทององค์กรผู้บริโภคโครงการรู้เท่าทันโฆษณา 'สินค้าสุขภาพ' หลอกลวงยุคโควิด-19
156สอบ.(ส)156/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลท่าช้างภาคกลางอ่างทององค์กรผู้บริโภคโครงการข้ามถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
157สอบ.(ส)157/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอ่างทองภาคกลางอ่างทององค์กรผู้บริโภคโครงการ“การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาแกนนำรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์”กับเครือข่าย ผู้บริโภคในจังหวัดอ่างทอง
158สอบ.(ส)158/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลศาลาแดงภาคกลางอ่างทององค์กรผู้บริโภคโครงการผู้บริโภคตำบลศาลาแดง“รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์”
159สอบ.(ส)159/65เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ภาคใต้กระบี่สมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดกระบี่
160สอบ.(ส)160/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอสวี จังหวัดชุมพรภาคใต้ชุมพรสมาชิก*โครงการพัฒนากลไกและเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสวี อาหารปลอดภัยไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
161สอบ.(ส)161/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรภาคใต้ชุมพรสมาชิก*โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาชุดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องแก่ประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
162สอบ.(ส)162/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอปะทิว 1 จังหวัดชุมพรภาคใต้ชุมพรสมาชิก*โครงการผู้บริโภคอุ่นใจ อาหารปลอดภัย และพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน
163สอบ.(ส)163/65สมาคมประชาสังคมชุมพรภาคใต้ชุมพรองค์กรผู้บริโภคโครงการเสริมสร้างสมรรถนะกลไกเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคสู่สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดชุมพร
164สอบ.(ส)164/65เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้บริโภค ปะทิวนิวส์ภาคใต้ชุมพรสมาชิก*โครงการสิทธิผู้บริโภคสิ่งที่ประชาชนควรรู้
165สอบ.(ส)165/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาสภาคใต้นราธิวาสองค์กรผู้บริโภคโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาสในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการรณรงค์สิทธิผู้บริโภค
166สอบ.(ส)166/65เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอโคกโพธิ์ภาคใต้ปัตตานีสมาชิก*โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล คนนาเกตุปลอดภัย
167สอบ.(ส)167/65สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานีภาคใต้ปัตตานีสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี
168สอบ.(ส)168/65เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตภาคใต้ภูเก็ตองค์กรผู้บริโภคโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต
169สอบ.(ส)169/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดยะลาภาคใต้ยะลาองค์กรผู้บริโภคโครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนกับการทํางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารฮาลาลในชุมชนจังหวัดยะลา
170สอบ.(ส)170/65เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอหาดใหญ่ภาคใต้สงขลาสมาชิก*โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เรียนรู้งานเครือข่ายผู้บริโภคและพัฒนาให้รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
171สอบ.(ส)171/65เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอสทิงพระภาคใต้สงขลาสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้รู้สิทธิ์ รู้เท่าทันสังคมออนไลน์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
172สอบ.(ส)172/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลเกตรีภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ตำบลเกตรี
173สอบ.(ส)173/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลนาทอนภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ตำบลนาทอน
174สอบ.(ส)174/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลทุ่งหว้า ภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า
175สอบ.(ส)175/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลขอนคลานภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ตำบลขอนคลาน
176สอบ.(ส)176/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอทุ่งหว้าภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการติดตามเฝ้าระวังน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า
177สอบ.(ส)177/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลละงูภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ตำบลละงู จังหวัดสตูล
178สอบ.(ส)178/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอละงูภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการติดตามเฝ้าระวังน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอละงู
179สอบ.(ส)179/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอท่าแพภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการผู้บริโภคอุ่นใจ ดื่มน้ำปลอดภัยเพื่อผลดีต่อสุขภาพ
180สอบ.(ส)180/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอควนโดนภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการติดตามเฝ้าระวังน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอควนโดน
181สอบ.(ส)181/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเมืองสตูลภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการติดตามเฝ้าระวังน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูล
182สอบ.(ส)182/65เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอควนกาหลงภาคใต้สตูลสมาชิก*โครงการติดตามเฝ้าระวังน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอควนกาหลง
183สอบ.(ส)183/65ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอคีรีรัฐนิคมภาคใต้สุราษฎร์ธานีสมาชิก*โครงการความร่วมมือชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาชุดและยาอันตราย
184สอบ.(ส)184/65เครือข่ายจิตรอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้สุราษฎร์ธานีสมาชิก*โครงการ “สํารวจ ติดตาม เฝ้าระวัง ร้านค้าที่ไม่ติดป้ายราคาสินค้า"
185สอบ.(ส)185/65ชมรมเมล็ดพันธุ์บันเทิงภาคใต้สุราษฎร์ธานีสมาชิก*โครงการการเฝ้าระวังเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยในร้านค้าชุมชน
186สอบ.(ส)186/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการถนนปลอดภัยจากจุดเสี่ยง ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
187สอบ.(ส)187/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ปี 2565
188สอบ.(ส)188/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ประเด็นสตรี)ภาคตะวันออกจันทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
189สอบ.(ส)189/65สมาคมคนพิการจันทบูรภาคตะวันออกจันทบุรีสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและการเฝ้าระวังปัญหาสินค้าและบริการออนไลน์พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
190สอบ.(ส)190/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ประเด็นสตรี)ภาคตะวันออกจันทบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
191สอบ.(ส)191/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นเกษตรกรภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสมาชิก*โครงการถนนปลอดภัย ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
192สอบ.(ส)192/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง ประเด็นคนพิการภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสมาชิก*โครงการทางม้าลายเพื่อความปลอดภัย อำเภอบางปะกง
193สอบ.(ส)193/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ประเด็นสตรีภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสมาชิก*โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน (ทางม้าลาย) อำเภอพนมสารคาม
194สอบ.(ส)194/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอราชสาส์น) (ประเด็นเด็กและเยาวชน)ภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
195สอบ.(ส)195/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อำเภอคลองเขื่อนภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
196สอบ.(ส)196/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)ภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
197สอบ.(ส)197/65ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคชลบุรีภาคตะวันออกชลบุรีสมาชิก*โครงการลดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงบนท้องถนน
198สอบ.(ส)198/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ประเด็นเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกชลบุรีสมาชิก*โครงการรถโดยสารนักเรียนปลอดภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน)
199สอบ.(ส)199/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดชลบุรีภาคตะวันออกชลบุรีสมาชิก*โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็น "หน่วยงานประจำ จ.ชลบุรี"
200สอบ.(ส)200/65ชมรมพิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกตราดองค์กรผู้บริโภคโครงการรู้เท่าทันปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
201สอบ.(ส)201/65ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคสภาชุมชนข้าวหม้อแกงหม้อภาคตะวันออกตราดองค์กรผู้บริโภคโครงการปลอดภัยสัญจรกับรถนักเรียนโดยสภาชุมชนข้าวหม้อแกงหม้อ จังหวัดตราด
202สอบ.(ส)202/65สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัตราดภาคตะวันออกตราดองค์กรผู้บริโภคโครงการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
203สอบ.(ส)203/65ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ ภาคตะวันออก ประจำจังหวัดตราดภาคตะวันออกตราดองค์กรผู้บริโภคโครงการคนยุคดิจิทัลฉลาดใช้สื่อซื้อขายออนไลน์(SmartDigitalHero)
204สอบ.(ส)204/65ชมรมสตรีพิการและกลุ่มสตรีผู้ดูแลคนพิการ จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกระยององค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่เสี่ยง ถนนเส้นทางเทศบาลตำบลบ้านฉาง
205สอบ.(ส)205/65ชมรมธีราทรเพื่อคนพิการภาคตะวันออกระยององค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา
206สอบ.(ส)206/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดระยองภาคตะวันออกระยององค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ถนนเส้นทางระยอง-บ้านค่าย (๓๕๗๔)
207สอบ.(ส)207/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดระยองภาคตะวันออกระยององค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ถนนเส้นทางระยอง-บ้านแลง, ระยอง-ชากบก
208สอบ.(ส)208/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการภาคตะวันออกสมุทรปราการองค์กรผู้บริโภคโครงการรถโดยสารนักเรียนปลอดภัย โดย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
209สอบ.(ส)209/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดธารทิพย์ บางโปรง จังหวัดสมุทรปราการภาคตะวันออกสมุทรปราการองค์กรผู้บริโภคโครงการรถโดยสารนักเรียนปลอดภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคธารทิพย์ บางโปรง จังหวัดสมุทราปราการ
210สอบ.(ส)210/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสมุทรปราการ (ประเด็นผู้สูงอายุ)ภาคตะวันออกสมุทรปราการองค์กรผู้บริโภคโครงการรถโดยสารนักเรียนปลอดภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ (ประเด็นผู้สูงอายุ)
211สอบ.(ส)211/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการภาคตะวันออกสมุทรปราการองค์กรผู้บริโภคโครงการรถโดยสารนักเรียนปลอดภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
212สอบ.(ส)212/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการภาคตะวันออกสมุทรปราการองค์กรผู้บริโภคโครงการสัญจรทางน้ำอย่างปลอดภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
213สอบ.(ส)213/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบางปู จังหวัดสมุทรปราการภาคตะวันออกสมุทรปราการองค์กรผู้บริโภคโครงการสัญจรทางน้ำอย่างปลอดภัย โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
214สอบ.(ส)214/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ้านด่าน จังหวัดสระแก้วภาคตะวันออกสระแก้วองค์กรผู้บริโภคโครงการข้ามทางม้าลายปลอดภัย ตำบลบ้านด่าน
215สอบ.(ส)215/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลพระเพลิงภาคตะวันออกสระแก้วสมาชิก*โครงการถนนปลอดภัยจากจุดเสี่ยง ตำบลพระเพลิง
216สอบ.(ส)216/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม (ประเด็นสิ่งแวดล้อม)ภาคตะวันออกสระแก้วองค์กรผู้บริโภคโครงการถนนปลอดภัย ตำบลท่าเกษม
217สอบ.(ส)217/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสระแก้วภาคตะวันออกสระแก้วสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และการเฝ้าระวังปัญหาสินค้าและบริการออนไลน์พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว
218สอบ.(ส)218/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้วภาคตะวันออกสระแก้วองค์กรผู้บริโภคโครงการความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
219สอบ.(ส)219/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ้านหาด ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลบ้านหาด
220สอบ.(ส)220/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลวังจันทร์ ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
221สอบ.(ส)221/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเวียงคอย ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
222สอบ.(ส)222/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลไร่ส้ม ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
223สอบ.(ส)223/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลท่าคอย ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
224สอบ.(ส)224/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลบ้านหม้อ ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
225สอบ.(ส)225/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลต้นมะม่วง ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการให้ความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่ปลอดภัย ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
226สอบ.(ส)226/65กลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่ภาคตะวันตกกาญจนบุรีสมาชิก*โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลท่ามะขามร่วมลดอุบัติเหตุ
227สอบ.(ส)227/65ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนคุ้มครองสิทธิ์ภาคตะวันตกกาญจนบุรีสมาชิก*โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลท่าเสาร่วมลดอุบัติเหตุ
228สอบ.(ส)228/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิตำบลปากแพรกภาคตะวันตกกาญจนบุรีสมาชิก*โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลปากแพรกร่วมลดอุบัติเหตุ
229สอบ.(ส)229/65เครือข่ายพลังสังคม จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีสมาชิก*โครงการความปลอดภัยชุมชนบนถนนหน้าสถานศึกษา ตำบลทุ่งกระบ่ำ
230สอบ.(ส)230/65เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กาญจนบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลวังเย็นร่วมลดอุบัติเหตุ
231สอบ.(ส)231/65กลุ่มคนรักสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีสมาชิก*โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวเทศบาลเมืองกาญจบุรีร่วมลดอุบัติเหตุ
232สอบ.(ส)232/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตําบลหนองโรงภาคตะวันตกกาญจนบุรีสมาชิก*โครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลหนองโรงร่วมลดอุบัติเหตุ
233สอบ.(ส)233/65ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชนอำเภอสังขละบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวเทศบาลตำบลวังกะร่วมลดอุบัติเหตุ
234สอบ.(ส)234/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลห้วยเขย่งร่วมลดอุบัติเหตุ
235สอบ.(ส)235/65ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนตำบลหนองหญ้าภาคตะวันตกกาญจนบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลหนองหญ้าร่วมลดอุบัติเหตุ
236สอบ.(ส)236/65สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกกาญจนบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลวังขนายร่วมลดอุบัติเหตุ
237สอบ.(ส)237/65หน่วยรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลทุ่งทองภาคตะวันตกกาญจนบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการทางม้าลายเดินได้ ถนนปลอดภัย ชาวตำบลทุ่งทองร่วมลดอุบัติเหตุ
238สอบ.(ส)238/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐมภาคตะวันตกนครปฐมสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ขององค์กรเครือข่าย และการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดนครปฐม
239สอบ.(ส)239/65สหภาคีความร่วมมือภาคประชาชน จังหวัดนครปฐมภาคตะวันตกนครปฐมสมาชิก*โครงการการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางม้าลาย บนถนนเทศา
240สอบ.(ส)240/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคชุมชนบ้านสวนป่านภาคตะวันตกนครปฐมสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนตำบลสวนป่าน
241สอบ.(ส)241/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตกประจวบคีรีขันธ์สมาชิก*โครงการสำรวจข้อมูลทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนเดินได้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
242สอบ.(ส)242/65องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ภาคตะวันตกประจวบคีรีขันธ์สมาชิก*โครงการสำรวจข้อมูลทางข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ถนนเดินได้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
243สอบ.(ส)243/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตกประจวบคีรีขันธ์สมาชิก*โครงการสำรวจข้อมูลทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเขตเทศบาลหนองพลับ ถนนเดินได้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
244สอบ.(ส)244/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปราณบุรีภาคตะวันตกประจวบคีรีขันธ์สมาชิก*โครงการสำรวจข้อมูลทางข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ถนนเดินได้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
245สอบ.(ส)245/65เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลทุ่งหลวง ภาคตะวันตกราชบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการขับเคลื่อนตลาดนัดสีขาวพุพลับปลอดภัย
246สอบ.(ส)246/65เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรีภาคตะวันตกราชบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพกับเด็กและเยาวชนในจังหวัด
247สอบ.(ส)247/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอโพธารามภาคตะวันตกราชบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในอำเภอโพธาราม
248สอบ.(ส)248/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอดำเนินสะดวกภาคตะวันตกราชบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในอำเภอดำเนินสะดวก
249สอบ.(ส)249/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบ้านคาภาคตะวันตกราชบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการ คาราวานตลาดนัดความรู้ กับสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านคา
250สอบ.(ส)250/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดราชบุรีภาคตะวันตกราชบุรีสมาชิก*โครงการ พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายและแกนนำคณะทำงานในจังหวัดราชบุรี
251สอบ.(ส)251/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตกภาคตะวันตกสมุทรสงครามสมาชิก*โครงการประชาชนเข้าใจ เข้าถึง ลดปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
252สอบ.(ส)252/65เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงครามภาคตะวันตกสมุทรสงครามสมาชิก*โครงการประชาชนเข้าใจ เข้าถึง ลดปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
253สอบ.(ส)253/65ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองฯ ภาคตะวันตกสมุทรสงครามองค์กรผู้บริโภคโครงการ "ตลาดนัดปลอดภัย" ผู้ซื้อผู้ขายรู้เท่าทันภัยการบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
254สอบ.(ส)254/65ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบางคนที ภาคตะวันตกสมุทรสงครามองค์กรผู้บริโภคโครงการ "ตลาดนัดปลอดภัย" ผู้ซื้อผู้ขายรู้เท่าทันภัยการบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
255สอบ.(ส)255/65ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออัมพวา ภาคตะวันตกสมุทรสงครามองค์กรผู้บริโภคโครงการ "ตลาดนัดปลอดภัย" ผู้ซื้อผู้ขายรู้เท่าทันภัยการบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
256สอบ.(ส)256/65ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันตกสมุทรสงครามสมาชิก*โครงการประชาชนเข้าใจ เข้าถึง ลดปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
257สอบ.(ส)257/65ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันตกสุพรรณบุรีสมาชิก*โครงการพัฒนาแกนนำกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุนักรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์
258สอบ.(ส)258/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตคลองสานกรุงเทพฯคลองสานสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันสินค้าสุขภาพที่โฆษณาเกินจริงในตลาดออนไลน์ เขตคลองสาน
259สอบ.(ส)259/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตคลองสามวากรุงเทพฯคลองสามวาสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้รู้สิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ปัจจุบัน
260สอบ.(ส)260/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตคันนายาว กรุงเทพฯคันนายาวสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำงานของศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตคันนายาว
261สอบ.(ส)261/65เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคกรุงเทพฯทุ่งครุสมาชิก*โครงการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
262สอบ.(ส)262/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตธนบุรีกรุงเทพฯธนบุรีสมาชิก*โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ เขตธนบุรี
263สอบ.(ส)263/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางแคกรุงเทพฯบางแคสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ เขตบางแค
264สอบ.(ส)264/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯบางกอกน้อยสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการจัดการตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ เขตบางกอกน้อย
265สอบ.(ส)265/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯบางขุนเทียนสมาชิก*โครงการเสริมความรู้ คู่นักช้อปออนไลน์
266สอบ.(ส)266/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตบางคอแหลมกรุงเทพฯบางคอแหลมสมาชิก*โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลมภาคประชาชนกรุงเทพมหานครให้ความรู้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางออนไลน์
267สอบ.(ส)267/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบึงกุ่มกรุงเทพฯบึงกุ่มสมาชิก*โครงการพัฒนาการเฝ้าระวัง โฆษณา 'ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าสุขภาพ' ออนไลน์ ยุคโควิด 19
268สอบ.(ส)268/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศกรุงเทพฯประเวศสมาชิก*โครงการชุมชนประเวศรู้เท่าทันโฆษณา “สินค้าสุขภาพ”หลอกลวงยุคโควิด-๑๙
269สอบ.(ส)269/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯราษฎร์บูรณะสมาชิก*โครงการรู้เท่าทันโฆษณา 'สินค้าสุขภาพ' และผลิตออนไลน์หลอกลวงในยุคโควิด ๑๙
270สอบ.(ส)270/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตลาดกระบังกรุงเทพฯลาดกระบังสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้รู้สิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ปัจจุบัน
271สอบ.(ส)271/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภคแรงงานนอกระบบภาคกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)กรุงเทพฯลาดกระบังสมาชิก*โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหารเสริม ยุคโควิด-19 ผ่านสื่อออนไลน์
272สอบ.(ส)272/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯวังทองหลางสมาชิก*โครงการประกวดร้านค้าดีมีคุณภาพ
273สอบ.(ส)273/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตสวนหลวงกรุงเทพฯสวนหลวงสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำงานของศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสวนหลวง
274สอบ.(ส)274/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูงกรุงเทพฯสะพานสูงสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและอาสาสมัครในพื้นที่เขตสะพานสูงให้รู้สิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ปัจจุบัน
275สอบ.(ส)275/65สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯสายไหมสมาชิก*โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนนสำหรับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
276สอบ.(ส)276/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตสายไหม กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯสายไหมสมาชิก*โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่สมาชิก*ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมาชิก*ศูนย์สิทธิผู้บริโภค 4 องค์กร เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
277สอบ.(ส)277/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตหนองจอกกรุงเทพฯหนองจอกสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน อาสาสมัคร แกนนำชุมชน ให้รู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ปัจจุบัน
278สอบ.(ส)278/65ศูนย์สิทธิผู้บริโภคแรงงานนอกระบบภาคกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)กรุงเทพฯหนองจอกสมาชิก*โครงการการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเผยแพร่องค์กรให้กับประชาชน
279สอบ.(ส)279/65สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันตกสมุทรสงครามสมาชิก*โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคเพื่อการพิทักษ์และรักษาสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
280สอบ.(ส)280/65หน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันตกสุพรรณบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์”
281สอบ.(ส)281/65ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันตกเพชรบุรีองค์กรผู้บริโภคโครงการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี”
282สอบ.(ส)282/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตมีนบุรีกรุงเทพฯมีนบุรีสมาชิก*โครงการตรวจสอบอาหารที่มีสารปนเปื้อนในอาหาร
283สอบ.(ส)283/65สภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเขตทวีวัฒนากรุงเทพฯทวีวัวฒนาสมาชิก*โครงการสำรวจน้ำมันทอดซ้ำ
284สอบ.(ส)284/65ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบึงกุ่มกรุงเทพฯบึงกุ่มสมาชิก*โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่สมาชิก*ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบึงกุ่ม