ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

วันที่ประกาศ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ประกาศรายชื่อสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้กลั่นกรองโครงการที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุน ช่วยเหลือแก่สมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ปี 2567
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565
ดาวน์โหลด
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565
ดาวน์โหลด
แนวทางสนับสนุนโครงการผู้บริโภคในการเฝ้าระวังปัญหา
ดาวน์โหลด