ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2567

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับสถานะองค์กรองค์กรชื่อโครงการจำนวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
1สมาชิกเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่40,000.00
2สมาชิกศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่เสี่ยงโดนหลอก40,000.00
3สมาชิกชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์40,000.00
4สมาชิกเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อำเภอดอยหล่อโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ40,000.00
5สมาชิกชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์/หลอกให้รัก/หลอกให้ลงทุน ภัยจากโลกออนไลน์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่40,000.00
6สมาชิกชมรมไชยปราการยิ้มสู้โครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอไชยปราการ40,000.00
7สมาชิกชมรมสู่ขวัญดอยหลวงโครงการผู้บริโภคใน อำเภอเชียงดาวรู้เท่าทันอันตรายจากภัยออนไลน์40,000.00
8สมาชิกมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน North Net foundationโครงการ อสม.อำเภอแม่ออน รู้ทัน ป้องกันกลโกง ซื้อสินค้าออนไลน์40,000.00
9สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทองโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ชุมชนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง40,000.00
10สมาชิกชมรมใจเขาใจเราโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่40,000.00
11สมาชิกชมรมเพื่อสุขภาพ ร.พ.ฝางโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ ตำบลสันทรายอำเภอฝาง40,000.00
12สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาวโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกออนไลน์เครือข่ายคุ้มครองตำบลทรายขาว40,000.00
13สมาชิกโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในชุมชนชายแดนจังหวัดเชียงราย40,000.00
14สมาชิกศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายโครงการ”เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรและส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้เท่าทันจากการถูกหลอกซื้อสินค้าหรือบริการภัยออนไลน์”40,000.00
15สมาชิกองค์กรผู้บริโภคตำบลต้าโครงการ “ เสริมสร้างภมูิคุ้มกันเท่าทันสื่อ ยุคดิจิทัล”40,000.00
16สมาชิกองค์กรผู้บริโภคตำบลแม่ไร่โครงการผู้บริโภคตำบลแม่ไร่ เท่าทันภัยอันตรายจากกลโกงออนไลน์40,000.00
17สมาชิกองค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุขโครงการสันติสุขรู้เท่าทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ที่เป็นภัยต่อผู้บริโภค40,000.00
18สมาชิกองค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ดโครงการผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ดเท่าทันภัยอันตรายจากกลโกงออนไลน์40,000.00
19สมาชิกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงรายโครงการผู้พิการรู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกออนไลน์39,360.00
20สมาชิกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระมาตรา ๕๐(๕) จังหวัดกำแพงเพชรโครงการ รณรงค์และพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่ายผู้บริโภค ให้เท่าทันสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ จ.กำแพงเพชร100,000.00
21สมาชิกกลุ่มดาวพระศุกร์โครงการ รู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคบ้านดอนแก้ว หมู่ 1, บ้านหัวน้ำ หมู่ 3, บ้านป่ารวก หมู่ 6, บ้านห้วยแก้ว หมู่ 7, บ้านพวงพยอม หมู่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน70,000.00
22สมาชิกเครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาวโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ในตำบลดงเจน40,000.00
23สมาชิกกลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กาโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ในตำบลแม่กา40,000.00
24สมาชิกองค์กรน้ำกว๊านหลากสีโครงการ พัฒนาศักยภาพให้ผู้บริโภครู้ทันภัยออนไลน์40,000.00
25สมาชิกกลุ่มเยาวชนต้นกล้าบ้านต๊ำโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ในตำบลบ้านต๊ำ39,600.00
26สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลสันป่าม่วงโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ในตำบลสันป่าม่วง39,260.00
27สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาวโครงการประชาชนตำบลแม่ลาวรู้ทัน ป้องกันภัยออนไลน์38,000.00
28สมาชิกกลุ่มสู่ชีวิตใหม่โครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ในตำบลหงส์หิน37,900.00
29สมาชิกชมรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจ.อุตรดิตถ์โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ กลโกงออนไลน์40,000.00
30สมาชิกกลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนาโครงการ สานพลังเครือข่ายผู้บริโภค อ.งาว จ. ลำปาง สร้างกลไกขับเคลื่อนต้านภัยออนไลน์180,000.00
31องค์กรผู้บริโภคองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดตากโครงการ พัฒนาทักษะเครือข่ายเด็กเยาวชนและชาติพันธุ์ ในการเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
การคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นภัยออนไลน์ ในพื้นที่ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
25,000.00
32องค์กรผู้บริโภคศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์โครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์25,000.00
33องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ชุมชนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร25,000.00
34องค์กรผู้บริโภคสภาคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเนินปอโครงการ ผู้บริโภคตำบลเนินปอรู้เท่าทันปัญหากลโกงจากสื่อออนไลน์25,000.00
35องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรโครงการ คนพิจิตรรู้เท่าทันปัญหาสื่อออนไลน์25,000.00
36องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายนักเคลื่อนไหวสังคมด้านเยาวชน Youth Phitsanulok Forumโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก25,000.00
37สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้บริโภคอำเภออ่าวลึกรู้ทันภัยออนไลน์40,000.00
38สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร40,000.00
39สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสวีโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสวี ชวนรู้ทัน ป้องกันภัยออนไลน์40,000.00
40สมาชิกเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้บริโภค "ปะทิวนิวส์"โครงการเยาวชนคนรู้ใหม่ รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
41สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอปะทิว 1โครงการพัฒนาความสามารถในการรู้ทันภัยออนไลน์ แก่ประชาชนแกนนำอำเภอปะทิว40,000.00
42สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตและองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค200,000.00
43องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยะลาโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจังหวัดยะลาจัดการปัญหาภัยออนไลน์25,000.00
44องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจังหวัดนราธิวาสจัดการปัยหาภัยออนไลน์25,000.00
45องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายสร้างสุข พังงา อำเภอตะกั่วป่าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจัดการปัญหาภัยออนไลน์อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา25,000.00
46สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีโครงการการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาแกนนำรู้เท่าทันการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ กับเครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี200,000.00
47สมาชิกชมรมเมฆขาวโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำรู้เท่าทันภัยทางออนไลน์ อ.เมือง จ.นครนายก80,000.00
48องค์กรผู้บริโภคหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา๕๐(๕)อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโครงการผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์25,000.00
49องค์กรผู้บริโภคชมรมแสงเทียนโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าออนไลน์ ชมรมแสงเทียน อำเภอโคกสำรอง จังหวัดลพบุรี25,000.00
50องค์กรผู้บริโภคชมรมตะวันใหม่ชื่อโครงการ โครงการ รู้ทัน ป้องกัน กลโกง การซื้อของออนไลน์ ชมรมตะวันใหม่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี25,000.00
51องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสิงห์บุรีโครงการ ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ จังหวัดสิงห์บุรี25,000.00
52องค์กรผู้บริโภคประชาคมงดหล้า จังหวัดสิงห์บุรีโครงการ ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ในพื้นที่ 6 อำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี25,000.00
53องค์กรผู้บริโภคชมรมเยาวชนสร้างสรรค์สิงห์บุรีโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการในออนไลน์25,000.00
54องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลศาลาแดงโครงการ “ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ตำบลศาลาแดง”25,000.00
55องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลอินทประมูลโครงการ ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ตำบลอินทประมูล25,000.00
56องค์กรผู้บริโภคชมรมคนสุขภาพดีโครงการคุ้มครองผู้บริโภค การเฝ้าระวังสินค้าด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์และร้านชำอาหารปลอดภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗25,000.00
57องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบ้านดอนงิ้วโครงการผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์25,000.00
58องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลท่าช้างโครงการ ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ในตำบลท่าช้าง25,000.00
59องค์กรผู้บริโภคชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอโพธิ์ทองโครงการ “ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอโพธิ์ทอง25,000.00
60องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต.ทางพระโครงการ “ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ตำบลทางพระ”25,000.00
61องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลมหาดไทยโครงการ “ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์ ตำบลมหาดไทย”25,000.00
62องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการจังหวัดอ่างทอง (สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง)โครงการ “ผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อสินค้าและบริการทั่วไป”25,000.00
63องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอ่างทองโครงการผู้บริโภครู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์จังหวัดอ่างทอง25,000.00
64สมาชิกกลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่โครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำในตำบลท่ามะขาม รู้สิทธิ รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
65สมาชิกกลุ่มคนรักสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รู้สิทธิ รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
66สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,000.00
67สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,000.00
68สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอปราณบุรีโครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,000.00
69สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์40,000.00
70สมาชิกองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพานโครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์ ตำบลทองมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,000.00
71สมาชิกองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลคลองวาฬโครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์ ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,000.00
72สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอสามร้อยยอดโครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook เกี่ยวกับเพจขายสินค้าปลอม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย ใน การซื้อสินค้าออนไลน์อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,000.00
73สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตกได้จัดทําข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําคนไทยไร้สิทธิและกลุ่มคนไทยไร้บ้านเพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกลุ่มคนไทยไร้สิทธิและกลุ่มคนไทยไร้บ้าน40,000.00
74สมาชิกศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการ “ศูนย์เพื่อผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการรู้เท่าทันกลโกงสินค้าออนไลน์ และจัดการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม”65,000.00
75องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผูู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาครโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาครให้รู้เท่าทันกลโกง“สื่อออนไลน์”25,000.00
76สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นสตรี)โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายรู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
77สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นเกษตรกร)โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายรู้เท่าทันภัยออนไลน์ อำเภอคลองเขื่อน40,000.00
78สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยออนไลน์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา40,000.00
79สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ชลบุรีโครงการประชาชนตำบลห้วยกะปิรู้เท่าทันภัยออนไลน์ จังหวัดชลบุรี40,000.00
80สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดชลบุรีโครงการประชาชนตำบลเสม็ดรู้เท่าทันภัยออนไลน์ จังหวัดชลบุรี40,000.00
81สมาชิกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) จ.ชลบุรีโครงการ ประชาชนตำบลบ้านปึกรู้เท่าทันภัยออนไลน์ จังหวัดชลบุรี40,000.00
82สมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้วโครงการผู้บริโภคอำเภอโคกสูง รู้เท่าทัน ป้องกันภัยออนไลน์40,000.00
83สมาชิกศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลพระเพลิงโครงการ คุ้มครองผู้บริโภครู้เท่าทัน ภัยออนไลน์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว40,000.00
84องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดระยองโครงการ รู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดีของประชาชนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง25,000.00
85องค์กรผู้บริโภคมูลนิธิสายรุ้ง เพื่อคนพิการ จังหวัดระยองโครงการ รู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดีของประชาชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง25,000.00
86องค์กรผู้บริโภคชมรมธีราธร ระยองโครงการ รู้เท่าทันสื่อภัยออนไลน์ตาบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง25,000.00
87องค์กรผู้บริโภคชมรมส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือคนพิการจังหวัดระยองโครงการ รู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดีของประชาชนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง25,000.00
88สมาชิกเครือข่ายวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโครงการเพิ่มทักษะชีวิต เยาวชนในยุคดิจิทัล เสริมภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
89สมาชิกศูนย์บริการประชาชนตำบลสายนาวังโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสริมภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
90สมาชิกศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยรับเรื่องร้องเรียน อำเภอประทายโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ให้รู้เท่ารู้ทันสื่อ สินค้าและบริการออนไลน์”40,000.00
91สมาชิกเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว จังหวัดบุรีรัมย์โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจเท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์อำเภอเมืองบุรีรัมย์40,000.00
92สมาชิกศูนย์ประสานงานสุขภาพประชาชนตำบลสระทอง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจเท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์40,000.00
93สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาใหญ่โครงการผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจเท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลนาใหญ่40,000.00
94สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองใหญ่โครงการผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจเท่าทันการบริโภคหรือสินค้าออนไลน์ ตำบลหนองใหญ่40,000.00
95สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทอดไทยโครงการชุมชนเทอดไทยปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อกลโกงออนไลน์40,000.00
96สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลกู่กาสิงห์โครงการตำบลกู่กาสิงห์ เรียนรู้เท่าทันสื่อ เตือนภัยอันตราย โลกออนไลน์มือถือ40,000.00
97สมาชิกชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต.กันทรารมย์โครงการการแก้ปัญหาภัยออนไลน์โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภค และเครือข่ายบวร ในอำเภอขุขันธ์40,000.00
98สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลน้ำคำโครงการชุมชนน้ำคำร่วมใจ รู้เท่าทัน เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาภัยออนไลน์40,000.00
99สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลบ่อแก้วโครงการ ผู้บริโภคตำบลบ่อแก้ว รู้เท่าทันการซื้อสินค้าออนไลน์40,000.00
100สมาชิกชมรมเคียงคู่ ดูแลและใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคหนองมะเกลือโครงการเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในสื่อออนไลน์ ปี 256740,000.00
101สมาชิกองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลละลมโครงการ “ยกระดับชุมชน เฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในยุคออนไลน์”40,000.00
102สมาชิกชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนโน้นค้อ ตำบลโน้นค้อโครงการเฝ้าระวังเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารอันตรายจากการสั่งออนไลน์40,000.00
103สมาชิกชมรมเครือข่ายหนองกุงคุ้มครองผู้บริโภคโครงการเฝ้าระวังภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์40,000.00
104สมาชิกชมรมจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์โครงการเฝ้าระวังภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์40,000.00
105สมาชิกชมรมเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยตำบลหนองฉลองโครงการรู้เท่าทันป้องกันได้ภัยออนไลน์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค25,000.00
106สมาชิกชมรมสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านร่องเก้าเหนือ ม.๑๕โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ200,000.00
107สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์โครงการรู้เท่าทันปัญหาสื่อออนไลน์ตำบลคอโค40,000.00
108สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลศรีสุขโครงการป้องกันภัยออนไลน์สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีสุข40,000.00
109สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองสุรินทร์โครงการป้องกันภัยออนไลน์สร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์40,000.00
110สมาชิกศูนย์ประสำนงานหลักประกันสุขภาพตำบลจารพัตโครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยออนไลน์ ต.จารพัต40,000.00
111สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเทศบาลตำบลสังขะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ เทศบาลตาบลสังขะ40,000.00
112สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13โครงการบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
113สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนแสวง หมู่ที่ 11โครงการบ้านโนนแสวง หมู่ที่ 11 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
114สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนทรายฟองโครงการบ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ 9 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
115สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6โครงการบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
116สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วงโครงการบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
117สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรมโครงการบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 8 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
118สมาชิกชมรมอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียน หมู่ที่ 5โครงการบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
119สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ 1โครงการบ้านนาม่วง หมู่ที่ 1รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
120สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14โครงการบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
121สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโนนสา หมู่ที่ 12โครงการบ้านโนนสา หมู่ที่ 12 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
122สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2โครงการบ้านดอนค้อ หมู่ที่ 2 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
123สมาชิกชมรมนักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาม่วงโครงการบ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 รู้เท่าทันการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์40,000.00
124สมาชิกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย อสม.อำเภอวารินชำราบโครงการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี40,000.00
125สมาชิกชมรมเครือข่ายผู้รักสุขภาพศูนย์แจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเทศบาลนครอุบลฯ40,000.00
126สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีโครงการสมาร์ทคอนซูเมอร์รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
127สมาชิกศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโครงการ “เครือข่ายพลังชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ ๒๕๖๗”40,000.00
128องค์กรผู้บริโภคโครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น (LDP)โครงการ ผู้บริโภค รู้เท่าทันภัยออนไลน์ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ25,000.00
129องค์กรผู้บริโภคศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิโครงการ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลโนนสำราญชวนประชาชน รู้เท่าทัน ป้องกันเตือนภัยจากสื่อออนไลน์รอบด้าน25,000.00
130องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานโครงการ รณรงค์ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยออนไลน์ อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ25,000.00
131องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคามโครงการผู้บริโภคมุกดาหารรู้เท่าทันภัยออนไลน์25,000.00
132องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายสภาฮักแพงเบิ่งแงงโคกสีทองหลาง จังหวัดมหาสารคามโครงการ การเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับผู้บริโภคเรื่องภัยออนไลน์ ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม25,000.00
133องค์กรผู้บริโภคศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคามโครงการ ผู้บริโภครู้เท่าทัน สกัดกั้นภัยออนไลน์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม25,000.00
134องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามโครงการผู้บริโภค อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์25,000.00
135องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ เขต 10โครงการผู้บริโภคมุกดาหารรู้เท่าทันภัยออนไลน์25,000.00
136องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดมุกดาหารโครงการผู้บริโภคมุกดาหารรู้เท่าทันภัยออนไลน์25,000.00
137องค์กรผู้บริโภคศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลค้อใต้โครงกการ “ผู้บริโภครู้เท่าทันภัยออนไลน์ อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร”25,000.00
138องค์กรผู้บริโภคศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน (บ้านศูนย์สิทธิจังหวัดหนองคาย )โครงการส่งเสริมความรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน ภัยออนไลน์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย25,000.00
139องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคบ้านพุทธศิลป์ -โค้งอร่ามโครงการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย และแก้ไขปัญหาการเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์25,000.00
140องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายพัฒนาสตรีอำเภอปทุมราชวงศาโครงการเครือข่ายพัฒนาสตรีอำเภอปทุมราชวงศา ต่อต้าน ป้องกัน และเตือนภัยจากสื่อออนไลน์25,000.00
141องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบ้านตาดใหญ่โครงการ สร้างความรอบรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์25,000.00
142องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาหว้าโครงการ พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่เป็นภัยต่อผู้บริโภคในตำบลนาหว้า25,000.00
143องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหนองไฮน้อยโครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในชุมชน เขตบ้านหนองไฮน้อย25,000.00
144องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเกษมสุขโครงการร่วมแรงร่วมใจเฝ้าระวังภัยโฆษณาไม่ถูกต้องในชุมชน บ้านเกษมสุข ตำบลลือ25,000.00
145องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคบ้านโสกใหญ่หมู่ 3โครงการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย และแก้ไขปัญหาการเลือกซื้อ25,000.00
146องค์กรผู้บริโภคศูนย์แจ้งเตือนภัยคุ้มครองผู้บริโภค บ้านโคกเจริญ ม.9 ต.นาป่าแซงโครงการ แก้ปัญหาการซื้อยาคลายกล้ามเนื้อทางออนไลน์ในชุมชนบ้านโคกเจริญ ม.9 ตำบลนาป่าแซง25,000.00
147องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค บ้านห้วยโครงการ ซื้อยาออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด25,000.00
148องค์กรผู้บริโภคชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหนองลุมพุกโครงการ รู้ทันป้องกันกลโกงซื้อของออนไลน์25,000.00
149องค์กรผู้บริโภคศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอำนาจเจริญโครงการศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอำนาจเจริญขอเชิญมาร่วมกัน ต่อต้าน ป้องกัน เตือนภัยจากสื่อออนไลน์25,000.00
150องค์กรผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคหัวตะพานโครงการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคหัวตะพาน ต่อต้าน ป้องกัน เตือนภัยจากสื่อออนไลน์25,000.00
151สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตดอนเมืองโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคโซนกรุงเทพเหนือ ประเด็นภัยจากสื่อออนไลน์131,000.00
152สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตธนบุรีโครงการผู้บริโภคสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง127,000.00
153สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตคลองสามวาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน อาสาสมัคร และเครือข่ายผู้บริโภค รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารสังคมออนไลน์ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตคลองสามวา161,000.00
154สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางเขนโครงการ “ผู้บริโภคสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางเขน”71,000.00
155สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานและอาสาสมัครให้รู้ทันข้อมูล ข่าวสารสังคมออนไลน์ พื้นที่ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศ”62,000.00
156สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูงโครงการ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและอาสาสมัครให้รู้ทันเท่าทันข้อมูลข่าวสารสังคมออนไลน์พื้นที่ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสะพานสูง62,000.00
157สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคแรงงานนอกระบบภาคกรุงเทพมหานครโครงการส่งเสริมความรู้แกนนำสื่อสารเฝ้าระวังเตือนภัยผู้บริโภคให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์55,000.00
158สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแคโครงการผู้บริโภค ประชาชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค กรุงเทพมหานคร45,000.00
159สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางขุนเทียนโครงการผู้บริโภคสูงวัยรู้เท่าทันภัยออนไลน์ เขตบางขุนเทียน43,000.00
160สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตทุ่งครุโครงการผู้บริโภคทุกวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตทุ่งครุ43,000.00
161สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตราษฎร์บูรณะโครงการ ผู้บริโภคทุกวัยสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ศูนย์สิทธิ์ผู้บริโภคเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร43,000.00
162สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางบอนโครงการ ผู้บริโภคสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางบอน40,000.00
163สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อยโครงการผู้บริโภคยุคใหม่รู้เท่าทันภัยออนไลน์40,000.00
164สมาชิกศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกใหญ่โครงการผู้บริโภคทุกวัยสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์37,000.00

ประสานงานฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค
1. คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์ โทร. 083-5701017
2. คุณอรรณพ พลแพงขวา โทร. 095-0598143