โครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

เป้าหมายโครงการ

  • องค์กรผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

กลไกการบริหารจัดการร่วมทุน ภายใต้สภาองค์กรของผู้บริโภค

โครงสร้างการบริหารแผนร่วมทุน

รายนามคณะกรรมการบริหารแผนร่วมทุน

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารแผนร่วมทุน

1.กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแผนร่วมทุน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
2.กำหนดมาตรการกำกับ ติดตาม ประเมินภายใน และเสนอแนะแนวทางพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.พิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สสส.และ สภาองค์กรของผู้บริโภค ปีละ 1 ครั้ง
5.แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการหรือคณะทำงานอื่นๆ เพื่อดำเนินงานตามที่มอบหมาย
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามความเหมาะสมและจำเป็นให้บรรลุผลสำเร็จ