สารประธาน / สารเลขาธิการ

สารจากประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค

“สภาผู้บริโภค มีความมุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่รุดหน้าในทุกด้าน เพื่อยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต”

บุญยืน ศิริธรรม
ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค

เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล อันเกิดจากการไหลบ่าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว ตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไร้พรมแดน ตลอดจนการทำธุรกรรมการเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลในโลกเสมือนจริงที่เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนการใช้สกุลเงินทั่วไป รวมถึงแนวคิดในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ และทัศนคติการบริโภคของคนยุคใหม่ที่แปรผันตามวิถีธุรกิจหรือบริการที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีให้ผู้บริโภคที่ทางเลือกมากขึ้นแล้ว ในทางกลับกันก็มีผลเสียให้เกิดกระบวนการหลอกลวง ฉ้อโกง เอาเปรียบผู้บริโภคทุกระดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสภผู้บริโภคเสมอมา

“สภาผู้บริโภค” ถือเป็นกลไกหนึ่งของสังคมไทยในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค มีการออกแบบการทำงานโดยเปิดให้องค์กรที่มีประสบการณ์ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและทำงานร่วมกัน อันเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งตลอดระยะเวลาสองปีนับแต่สภาผู้บริโภคถูกจัดตั้งขึ้น มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เข้าถึงปัญหาของผู้บริโภคในระดับพื้นที่ผ่านองค์กรของผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และผลักดันปัญหาจนนำไปสู่ข้อเสนอนโยบาย รวมถึงการพัฒนากลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานรัฐ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักรู้และได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของตน

อย่างไรก็ตาม สังคมมีความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าสภาผู้บริโภคจะสามารถขยายศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการกลอกลวงของมิจฉาชีพที่มากับวิถีบริโภคยุคโลกไร้พรมแดน เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เอสเอ็มเอสหลอกลวง หรือกลโกงในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาพื้นฐานในการใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและผ่านวิกฤติต่างๆที่ยังคงเป็นปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันได้

สภาผู้บริโภค มีความมุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่รุดหน้าในทุกด้าน เพื่อยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

สารจากเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาผู้บริโภค คือ สภาของประชาชน ใช้เงินภาษีของประชาชน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและผู้บริโภค

สารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการสำนักงานสภา
องค์กรของผู้บริโภค

เป็นเรื่องยากในการจัดลำดับความท้าทายของผู้บริโภค เพราะปัญหาผู้บริโภคมีมากมาย หลายด้าน ทั้งส่วนบุคคล ผลประโยชน์สาธารณะ ลึก กว้าง ตรงไปตรงมาและซับซ้อน ปีที่ผ่านมาสภาผู้บริโภคได้ทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคหลายด้านที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การเจรจาไกล่เกลี่ย และการฟ้องคดีให้กับผู้บริโภค มีมูลค่าสูงถึง 222 ล้านบาทมากกว่างบประมาณที่สภาผู้บริโภคใช้จ่ายในปี 2565 จำนวน 188 ล้านบาท

หากพิจารณางานด้านแนวรุกที่สภาผู้บริโภคดำเนินการ จะเห็นได้ว่ามีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขป้องกันด้วยการทำข้อเสนอนโยบายในกิจการที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ที่ทำให้เกิดการส่งต่อ “เสียงของผู้บริโภค” ไปถึงระดับนโยบาย เช่น การที่ประชาชนร่วมเสนอและผลักดันให้มีนโยบายบริการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศให้มีค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำ รวมถึงการเสนอให้ป้องกันการผูกขาดที่เกิดการควบรวมกิจการโทรคมนาคมที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า 80 ล้านเลขหมายอาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 244

การดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องของสภาผู้บริโภคจึงนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าสภาผู้บริโภคเป็นหน่วยงานระดับชาติที่ใช้กลยุทธ์แบบ “มวยวัด” ที่มีกิจกรรมแบบภาคประชาชน ด้วยการยื่นหนังสือประท้วง อำนวยความสะดวกการจัดชุมนุมผู้บริโภค การรณรงค์ในสื่อต่างๆ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าในความเป็นจริง สภาผู้บริโภค คือสภาของประชาชน ใช้เงินภาษีของประชาชน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและผู้บริโภค ที่ล้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาผู้บริโภค พ.ศ. 2562

นับเป็นความท้าทายของสภาผู้บริโภคที่ต้องทำให้เกิดการ “รู้จัก” ปัญหาของผู้บริโภคที่ต้องแก้ไปจนถึงต้นตอของปัญหา “รู้จริง” ในสิ่งที่นำเสนอโดยมีข้อมูลและหลักฐานที่สนับสนุนอย่างครบถ้วน และ “รู้ใจ” เหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ โดยมีเครื่องมือที่เข้าถึงง่าย มีการสื่อสารอย่างฉับไวเพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายอย่างเต็มกำลัง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

ติดต่อเรา

Contact Us
text
สภาผู้บริโภค เลขที่ 110/1 ซอยลาดพร้าว 26 แยก 1-2 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
link
www.tcc.or.th
phone
0-2239-1839
ติดต่อเรา