ประชาชนร้อง “สิทธิประกันสังคม” ต้องรักษา เท่าเทียม “สิทธิบัตรทอง”

ภาคประชาชน เรียกร้องสำนักงานประกันสังคมปรับปรุง “สิทธิประโยชน์” ผู้ประกันตน กรณีค่าบริการทันตกรรม ให้เท่าเทียมกับบัตรทอง

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) สมชาย กระจ่างแสง อนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ส่งหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปาก ให้เท่าเทียมกับระบบบัตรทอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สมชาย กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ถือว่าได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรม กรณีสิทธิรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปาก น้อยกว่าระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปากได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี เท่านั้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน ด้านทันตกรรม กรณีสิทธิรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปาก และการรักษาโรคมะเร็ง ให้มีความเท่าเทียมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิเทียบเท่ากับสิทธิอื่น ๆ

สำหรับข้อเสนอที่สภาองค์กรของผู้บริโภค มีต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีทั้งหมด 2 ข้อ ดังนี้

  1. ขอให้ สปส. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมขอผู้ประกันตน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กรณีสิทธิการรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปากให้เทียบเท่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเร่งด่วน โดยเบิกจ่ายตามอัตราที่จ่ายในการรักษาจริง (fee of service) แทนการกำหนดค่าใช้จ่ายในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี
  2. ขอให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ตามมาตรา 5 และมาตรา 11 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีที่ สปส. ไม่สามารถขยายสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม ให้แก่ผู้ประกันตนได้ด้วยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิกับผู้ประกันตน