สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา (หน่วยงานประจำจังหวัด)

สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา เริ่มดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ปี 2548 โดยเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงราย และเป็นหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ร้องเรียน มาตรา 50(5) จังหวัดเชียงราย เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง และในปี 2561 พัฒนาองค์กรให้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านต่าง ๆ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคคุณภาพในพื้นที่ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา

2) พัฒนากลไกสภาองค์กรของผู้บริโภคระดับจังหวัดเชียงราย พัฒนาร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย อีก 16 องค์กรให้สามารถทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3) ร่วมดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำที่เป็นอาสาสมัคร และพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ทั้งในพื้นที่ชุมชนและออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง

ที่ผ่านมา สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเลือกประเด็น “ยาชายแดน” ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้า จำหน่ายสินค้า ที่ควบคุมว่าด้วยฉลากที่ถูกต้อง โดยดำเนินการนำร่องในระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย


ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 438 – 439 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-600-416, 063-481-4665
เว็บไซต์ : http://consumercr.blogspot.com
Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงราย สภาองค์กรของผู้บริโภค