ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรี (หน่วยงานประจำจังหวัด)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค สามารถป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ
2. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผ่านกระบวนการรับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
3. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย หรือองค์กรผู้บริโภค
4. เพื่อสนับสนุนให้มีนโยบาย กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ผลงานเด่นของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรี ย้อนหลังในรอบ 10 ปี

ผู้ร้องเรียนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานรับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ผ่านการร่วมดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ มีการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรผู้บริโภค จนเกิดเป็นสภาผู้บริโภคจังหวัด ที่มีการลงทะเบียนและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : 178/7 หมู่ 11 ถ.พุรางนิมิต-เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 080-437-3337
Facebook : https://www.facebook.com/consumerkan