ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง (หน่วยงานประจำจังหวัด)

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ทำงานพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้บริโภค และสภาผู้บริโภคให้มีบทบาททำงานลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น พัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ร่วมพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นต่าง ๆ อย่างการส่งเสริมการทำสัญญาเช่าที่เป็นธรรม ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่สะอาด ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดตระหนักเสมอว่า การทำงานในพื้นที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสถาบันการศึกษาในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ทั้งด้านนโยบาย และการมีมาตรการต่าง ๆ โดยมีทนายความประจำสำนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและให้บริการผู้บริโภค ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 124/50 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-222-539, 094-878-4139
Facebook : ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง