ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน (หน่วยงานประจำจังหวัด)

จังหวัดลำพูนมีต้นทุนการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจากภาคีหลายหน่วยงาน ทั้งภาคประชาสังคม ได้แก่ ภาคีคุ้มครองผู้บริโภคประชาชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน สถาบันวิจัยหริภุญชัย เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายการทำงาน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดลำพูน

ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายพระสงฆ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด (พระ อสว.) สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเมืองแห่ง ‘ความมั่นคงทางอาหาร การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย และเมืองน่าเยือนเฮือนน่าอยู่’

ปัจจุบัน ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการซื้อ การใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 9 ถ.รถแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-561-137, 062-703-0201
Facebook : ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน