ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือและหน่วยงานประจำจังหวัด)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ดำเนินงานโดย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ทำงานพัฒนาในหลายประเด็น ร่วมกับภาคีภาคประชาชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ในช่วงปี 2545 – 2547 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนประเด็น “สิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ปี 2547 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดตั้งฝ่ายงานดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เพื่อเชื่อมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในระดับจังหวัด โดยร่วมกับสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเท่าทันต่อปัญหา และรับเรื่องร้องทุกข์ในด้านสิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภค การให้คำปรึกษา และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

ปี 2548 จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ทำงานรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ และสิทธิของประชาชน และเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ที่มีปัญหาการรับบริการจากระบบหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ คือ

1. สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภค เครือข่าย และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
2. ให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนด้านสิทธิผู้บริโภค และสิทธิด้านอื่น ๆ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ปัจจุบัน ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา มีบทบาทภารกิจ 11 ด้านตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 เป็นกองเลขาสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เป็นผู้สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค 21 องค์กร และองค์กรผู้บริโภคอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมถึงทำหน้าที่คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 084-804-6444
เว็บไซต์ : https://www.phayaocivil.org/
Facebook : ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา