สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก (กลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันตก)

สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
2. เพื่อสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคภาคตะวันตกให้สามารถดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสาธารณะ

ผลงานเด่นย้อนหลังในรอบ 10 ปี
1. รับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้บริโภคในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก
2. ร่วมผลักดันนโยบายกับองค์กรผู้บริโภคส่วนกลาง เช่น
– ร่วมเสนอชื่อและผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
– ร่วมเสนอชื่อและผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
– ผลักดันให้มีการยกเลิกแร่ใยหิน
3. ทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาชน ปกป้องสิทธิด้านโทรคมนาคม
4. ร่วมกิจกรรมรณรงค์กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อ ผลักดันนโยบายสาธารณะ

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 105/16 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 099-325-1101
Facebook : สมาคมผู้บริโภคตะวันตก