ข่าวสื่อสารองค์กร : ประจำเดือนเมษายน 2567

เปิดบ้านนำเสนอผลงานด้านนโยบายพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล – ฝ่ายงานเลขาธิการ เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านขนส่งและยานพาหนะ และยังมีคณะอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจากประเทศออสเตรียและญี่ปุ่น เข้ามาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละประเทศ


ร่วมพัฒนาองค์กรพร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากร – ฝ่ายบริหารสำนักงาน จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบวางแผนจัดการ การเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ขององค์กร และจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนดิจิทัล  พร้อมจัดทำร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัย และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


สร้างความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค – ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค หารือร่วมกับสภาทนายเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายทนายความระดับจังหวัด พร้อมเสนอผลักดันแก้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า (ETDA) เฝ้าระวังและรวบรวมเพจปลอม และหลอกขายสินค้าหรือโฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภค โดยรายงานข้อมูลให้ เมต้า (Meta) เพื่อดำเนินการนำข้อมูลออกจากระบบ


ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ พร้อมส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภค – ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คอนเทนต์เตือนภัยผู้บริโภค พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสิทธิตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกับรายการ ‘คุยกันเช้านี้’ กับช่วง คุยกับสภาผู้บริโภค มาบอกเล่าถึงสิทธิผู้บริโภค หรือปัญหาผู้บริโภคที่พบในปัจจุบันพร้อมวิธีป้องกันและแก้ไข รับชมได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.40 น. ที่เพจ วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm 106 mhz