ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรี เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้โดยสาร ‘รถทัวร์ชนตอม่อ’

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคกลาง เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้เสียหาย ‘รถทัวร์สองชั้นสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์’ พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเร่งด่วนหลังรถทัวร์เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ย้ำเตือนผู้บริโภคทุกคนต้องได้สิทธิชดเชยค่าสินไหมทุกราย

จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทาง 2 ชั้นของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สายกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ทะเบียน 10-4428 ร้อยเอ็ด เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ บริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จังหวัดสระบุรี เมื่อ 12 มีนาคม 2565 จนทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 8 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น

วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคกลาง ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี และกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ในฐานะสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค นำโดย ณัฐรภา เจตินัย ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ในฐานะองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้เปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ และทายาทของผู้เสียชีวิตทุกคน เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และเจ้าของบริษัทรถโดยสาร โดยติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 064 539 6922

ด้าน ปฐมพร กัณหา ประธานสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี กล่าวถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ว่า อุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะเป็นประเด็นที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายเหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดสระบุรี ที่มักเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้ง อีกทั้งในเหตุการณ์นี้ยังพบปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การใช้ยาเสพติด ‘เมทแอมเฟตามีน’ ของพนักงานขับรถโดยสาร และสภาพรถที่ไม่มั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลต้องเร่งสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการควรต้องเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัย เพื่อเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีก

ขณะที่ ชลดา บุญเกษม กรรมการนโยบายเขตพื้นที่ภาคกลาง สอบ. และประธานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคกลาง กล่าวว่า ในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล หรือ World Consumer Rights Day มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเคารพและปกป้องสิทธิของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้น ผู้โดยสารที่บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตทุกรายต้องได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เนื่องจากผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคกลางมีข้อเสนอร่วมกัน ดังนี้

1. ขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ โดยขอให้กำกับคุณภาพมาตรการการให้บริการ การกำกับความเร็ว การมีคนขับระยะทางไกล 2 คน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างชัดเจน

2. ขอให้กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการและบทลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ประกอบการขนส่ง และบริษัทขนส่งจำกัด ในฐานะผู้ให้สัมปทานเส้นทางเดินรถ กรณีละเลยความปลอดภัยต่อผู้โดยสารโดยทันที

3. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบเหตุอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะการไม่นำข้อความจำกัดสิทธิในสัญญาประนีประนอมยอมความ มาใช้เป็นเงื่อนไขในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

4. ขอให้หน่วยงานกำกับดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคสูงสุด ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีตัวแทนจาก สอบ.ในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอด้วย