เชียงราย จับมือ 10 องค์กร จัดทัพเสริมแกร่งงานคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงราย ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ 10 องค์กรภาครัฐ หวังประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมปัญหาของผู้บริโภคทุกมิติ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 มนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาสภาผู้บริโภคเชียงราย โดยมี สนั่น เนตรสุวรรณ ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ธนชัย ฟูเฟื่อง หัวหน้าหน่วยงานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน“เสวนาสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย”

ธนชัย ฟูเฟื่อง หัวหน้าหน่วยงานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายของสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า การจัดงาน“เสวนาสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย” นอกจากการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนั้น ยังมีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 10 องค์กร ได้แก่ 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 2.สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย 3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 5. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย 6. เทศบาลนครเชียงราย 7. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 10. สำนักงาน กสทช. เขต 34 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้บทบาทความสำคัญ “ความเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค”

หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงรายของสภาองค์กรของผู้บริโภค ยังกล่าวต่อว่า ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสังคมแห่งยุคดิจิทัล การใช้เงินที่ไม่ได้แตะต้องเงิน เป็นปัญหาที่ผู้บริโภคต้องเผชิญที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และยังพบเจอปัญหาอีกหลากหลายรอบด้านทุกวันทุกเวลา ถึงแม้นว่าจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมากมาย แต่การเข้าถึงช่องทางตามสภาพการณ์ยังเป็นอุปสรรค์ต่อผู้บริโภค สภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายจึงได้มีการการประชุมเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แบบบูรณาการทุกภาคส่วน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาแนวทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามร่วมกันโดยมีทั้งตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการประชุม “เสวนาสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย” ในครั้งนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคประชาชน องค์กรต่างๆร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า และ บริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ หน่วยประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ 438 – 439 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 | โทรศัพท์ : 063-481-4665, 053-600-416

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค