กลไกเขตตะวันออก จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน รถนักเรียนปลอดภัย

กลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก เน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านระบบขนส่งมวลชน รถนักเรียนปลอดภัย และสิทธิรักษาพยาบาลฉุกเฉิน UCEP

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะกลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สอบ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนานโยบายสาธารณะ เน้นระบบขนส่งมวลชน รถนักเรียนปลอดภัย และนโยบายสิทธิ UCEP ในภาคตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นการขนส่งและยานพาหนะ และด้านบริการสุขภาพ

กลไกเขตพื้นที่และหน่วยงานประจำจังหวัด สอบ. 5 ภูมิภาค องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนภาคตะวันออก เชื่อมโยงงานนโยบายสาธารณะ และพัฒนาเครือข่ายตัวแทนของผู้บริโภค สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะผู้บริโภคทุกคน โดยมี สุภาวดี วิเวก ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบ. กล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายจาก 5 ภูมิภาค พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอบ. เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะ และบอกเล่าบทบาท ภารกิจของ สอบ.ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคทุกคน ในปัญหาทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ตลอดจนภารกิจสนับสนุนองค์กรสมาชิก องค์กรของผู้บริโภค และผู้บริโภคทั่วไปให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือ สร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ด้าน บุญยืน ศิริธรรม ประธาน สอบ. กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 สถานศึกษาทั่วประเทศเริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2565 กันแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนใช้บริการรถรับ – ส่งนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ควรเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน

เช่น กำชับผู้ประกอบการ สถานศึกษา พนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียนให้ตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารกับรถโรงเรียน และรถรับส่งนักเรียนต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงรถขนส่งมวลชน ระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยต่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน

งานดังกล่าวมีผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคตะวันออก และองค์กรภาครัฐร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก 8 จังหวัด ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ขนส่งมวลชน 2) รถรับส่งนักเรียน และ 3) สิทธิ UCEP เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ในการพัฒนางานนโยบายสาธารณะทั้ง 3 ด้าน

นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกัน  

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเป็นกลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สอบ. มีหน้าที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานประจำจังหวัดในภาคตะวันออก ให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ได้

พร้อมกันนี้ กลไกเขตพื้นที่ยังมีหน้าที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด และพัฒนาองค์กรของผู้บริโภคให้สามารถจดแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภคได้ ตลอดจนสนับสนุนสำนักงาน สอบ.ในการติดตามการทำงานของหน่วยงานประจำจังหวัด และดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ร่วมกับ สอบ.

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค