สรุปผลการประชุม อนุฯ การเงิน สภาผู้บริโภค เดือน ม.ค. 66

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงานสภาผู้บริโภค จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกมล กมลตระกูล กรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ผ่านมามีการติดตามความคืบหน้าข้อเสนอด้านนโยบายของรัฐ ได้แก่
การจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 3 เรื่อง คือ

1. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการประกันภัยโควิด19 เช่น การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีเคลมประกันภัยโควิด 19 แบบเจอ-จ่าย-จบ การจัดลำดับความน่าเชื่อถือสถานะกองทุนของบริษัทประกันภัย

3. ข้อเสนอนโยบายหรือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีบริการสินเชื่อบ้านและที่ดินไม่จดจำนอง การให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ความเห็นต่อร่างกฎหมายควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์, ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในประเด็นการพิจารณาให้ผลักดันนโยบายที่ให้มีหน่วยงานควบคุมธุรกิจสินเชื่อบ้านและที่ดินเป็นหลักประกันโดยไม่จดจำนอง และการพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้เอาประกันภัยโควิด

รวมถึงการพิจารณาเสนอนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินและการธนาคารเพื่อเสนอเป็นนโยบายของพรรคการเมือง ในประเด็นจัดตั้งศูนย์บำบัดหนี้แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อปรับพฤติกรรมทางการเงินของลูกหนี้ อีกทั้งการพิจารณาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในประเด็นเทคโนโลยีทางการเงินและหนี้

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค