ข่าวสื่อสารองค์กร : ประจำเดือนมกราคม 2567

เปลี่ยนแปลงรับปีใหม่ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปังกว่าเดิม! – ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้ทบทวนข้อบังคับสภาผู้บริโภคพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มข้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Sharing Day ให้กับบุคลากรของสภาผู้บริโภคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความแข็งแกร่งในการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากกำลังใจแล้ว กำลังคนก็สำคัญ สำนักงานสภาผู้บริโภคจึงประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tcc.or.th/documents/151266_tccrecruit/

เตรียมความพร้อมก่อนรับฟัง (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร – ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรสมาชิกและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ที่สนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกสภาผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการแถลงผลสำรวจความคิดเห็นผลกระทบของผู้บริโภคหลังการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม และนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเสนอต่อผู้ให้บริการ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกมิติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว – ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ จัดอบรม “แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven)” เพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพื่อยกระดับทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สภาผู้บริโภค รวมทั้งเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคให้พร้อมช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์ “5 หน่วยงาน ร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2566” และแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบ 8 ด้าน แต่สภาผู้บริโภคคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับความร่วมมือที่มากขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทโดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค

ท้ายสุด สภาผู้บริโภคขอมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยการเปิดสายด่วน ‘สภาผู้บริโภค 1502’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการปรึกษา – ร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อกับสภาผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา สภาผู้บริโภคได้จัดงานเปิดตัวสายด่วน ‘สภาผู้บริโภค 1502’ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งการแสดงจากทีมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต และโชว์เพลงแร็ปเพื่อผู้บริโภค มีจุดรับเรื่องร้องเรียน และบูธกิจกรรม “เสียงของผู้บริโภคต้องไม่เงียบ (Let’s Shout Our Voice)” ให้ผู้บริโภคได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นของงานในครั้งนี้คือ รายการ “เราไม่ได้บริโภคหญ้าเป็นอาหาร” ตอนพิเศษ ซึ่งได้เชิญตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากบริการสุขภาพ มาร่วมและเปลี่ยนประสบการณ์และมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร้องเรียน สามารถชมย้อนหลังได้ที่ เฟซบุ๊ก : สภาองค์กรของผู้บริโภค