สภาองค์กรของผู้บริโภคจับมือศาลยุติธรรม ทำ MOU ประสานข้อมูล ดำเนินคดี คุ้มครองผู้บริโภคซื้อขายออนไลน์

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) และหน่วยงานรัฐ จับมือศาลยุติธรรม ทำ MOU ประสานข้อมูล ดำเนินคดี คุ้มครองผู้บริโภคซื้อขายออนไลน์ พร้อมตั้งแผนกยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภค

จากการที่ สอบ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ เพื่อทดสอบระบบการยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคฟ้องคดีด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น ที่ศาลอาญา รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นั้น

27 มกราคม 2565 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ เวลา 08.30 – 09.30 น. โดยมีบุญยืน ศิริธรรม ประธาน สอบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยจะร่วมมือกันในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์

ขณะที่ศาลยุติธรรมออกแบบระบบการยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภคที่มีปัญหาพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพราะนอกจากจะทำให้ฟ้องคดีได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.สนับสนุนให้มีนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการคุ้มครองเยียวยา และระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์

2.ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อประกอบการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม เช่น การพิสูจน์ตัวตน ช่องทางการติดต่อโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น และการบังคับให้เป็นตามคำพิพากษา โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.ให้ความร่วมมือในการประสานงานและส่งต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

4.สนับสนุนและร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปทราบและรู้เท่าทันประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทราบและเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขายออนไลน์

5.สนับสนุนและร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลากรและเครื่องมือของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขายออนไลน์มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทของลักษณะการซื้อขายออนไลน์

6.หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ตกลงที่จะร่วมมือดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป และสามารถขยายระยะเวลาต่อไปได้โดยความยินยอมของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์กรผู้บริโภครวมถึง สอบ. จับมือผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 19 องค์กร ลงนาม MOU คุ้มครองผู้บริโภคซื้อขายออนไลน์ ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการซื้อ ขายทางออนไลน์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รวมถึงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต และช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว