หนุนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งฉบับ ตามกำหนดเดิม

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) สนับสนุนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยึดการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งฉบับตามกำหนดเดิม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ ชี้หากเลื่อนใช้อาจพบปัญหาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น

สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบ.กล่าวว่า ขณะนี้มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมประชุมกันเพื่อขอเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปก่อน 1 – 2 ปีจากเดิมที่จะประกาศใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

เนื่องจากภาคเอกชนกังวลว่า หากประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวตามกำหนดการเดิม อาจจะปรับตัวและเตรียมความพร้อมไม่ทันในการลงทุนกับระบบการจัดการข้อมูล รวมทั้งการอบรมพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินการของกฎหมายดังกล่าว

สุภิญญา เห็นว่า การประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ควรเป็นไปตามกำหนดการเดิม และประกาศใช้ทั้งฉบับ หากเลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย หรือหากยกเว้น และตัดหมวดสำคัญ ๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภค และการลงโทษผู้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคออกไปนั้น อาจจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

แม้ ครม.ประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ไปในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แต่ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 บทกำหนดโทษ และความในมาตรา 95 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาจำนวน 22 รายการเป็นเวลารวม 2 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

“เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ต้องรับผิดหรือถูกลงโทษ ตามบทบัญญัติในหมวด 6 หมวด 7 ก็จะไม่เกิดการปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด 2 และหมวด 3 ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันในอนาคตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติตามหมวด 5 และหมวด 6 จะก่อให้เกิดความยากลำบากในการร้องเรียน และการเข้าถึงการเยียวยาแก่เจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิดสิทธิ” สุภิญญา กล่าว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติสนับสนุนให้ ครม.ประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามกำหนดการเดิม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค