หน่วยงาน จ.ประจวบฯ จับมือภาครัฐ 12 องค์กร ขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมกับ 12 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลไกขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม และ สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้รู้เท่าทันประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค และด้านวิชาการ เพื่อพัฒนากฎหมาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บุญยืน ศิริธรรม ประธาน สอบ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลไกขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับภาครัฐ 12 องค์กร ทั้งนี้ หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบ. ร่วมมือกับ 1.หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบ. 2. หน่วยประจำเขตพื้นที่ภาคตะวันตก สอบ. 3.ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์ 5.สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 7.สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ 10.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 12.สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

1. ให้ความร่วมมือการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. สนับสนุนและร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปทราบและรู้เท่าทันประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทราบและเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาท

3. สนับสนุนและร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ลงนาม วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565