ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565 ที่ได้รับการสนับสนุน

ตามที่ สอบ.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนจาก สอบ. พ.ศ.2565 ตามแผนงาน “การคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565” ใน 4 ประเด็นเป้าหมาย

1) ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการบนออนไลน์ : การเท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์            

2) ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับขนส่งและยานพาหนะ : รถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้มี “ทางม้าลายที่ปลอดภัย” หน้าโรงเรียน/ในชุมชน

3) ประเด็นปัญหาผู้บริโภคระดับจังหวัด ที่สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้บริโภค เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นั้น

4) ประเด็นการทดสอบสินค้าหรือบริการที่กระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง  

สำนักงาน สอบ.ขอประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 280 โครงการ โดยองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนต้องดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและงบประมาณตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้กลั่นกรองโครงการ เพื่อจัดทำสัญญาตามแบบที่สำนักงาน สอบ.กำหนด ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

หากองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนไม่ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะให้ถือว่าองค์กรนั้น ๆ สละสิทธิการขอรับการสนับสนุน 


ติดต่อ – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บุษยา คุณากรสวัสดิ์ ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค
โทร : 081 134 9223