ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) ในสถานศึกษา

สถานการณ์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดภาคเรียน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีมาตรการให้เด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนต้องตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะมีระบบการกระจายชุดตรวจโควิดไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งการกระจายผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปยังหน่วยบริการที่มีหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรอง รวมถึงการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ เพื่อรับชุดตรวจโควิดด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ชิ้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

แต่ทว่าระบบการกระจายชุดตรวจโควิดยังคงมีความจำกัด ไม่คล่องตัว และไม่เพียงพอ ส่งผลให้กลุ่มผู้ปกครองบางส่วนตัดสินใจซื้อชุดตรวจโควิดที่มีราคาขายสูงตามท้องตลาดมาใช้ตรวจด้วยตนเอง ซึ่งสถานการณ์นี้ไม่เพียงทำให้ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงต่อการได้รับผล “ลวง” จากชุดตรวจ เนื่องจากความแตกต่างในคุณภาพของชุดตรวจ และการตรวจด้วยตนเองนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนพอสมควร


การดำเนินงาน

เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ติดตามข้อเสนอต่อมาตรการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (ATK) ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรยกเลิกการตรวจคัดกรองโควิดของเด็กนักเรียน เนื่องจากเป็นภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครอง

2. กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีแบบประเมินความเสี่ยงให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะช่วยเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสจากผู้ใหญ่สู่เด็ก และหากพบว่าเด็กนักเรียนคนใดมีความเสี่ยงสูงควรให้หยุดเรียน เพื่อลดการแพร่เชื้อในโรงเรียนหรือสถานศึกษา


ความคืบหน้า

จากการส่งข้อเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (ATK) ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือตอบกลับเรื่องดังกล่าว เลขที่ ศธ 02147/852 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565