ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

สถานการณ์

ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประกาศมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

1. ให้ผู้เข้าสอบตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การตรวจ RT-PCR หรือการตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว (Antigen Test Kit) โดยมีเอกสารรับรองผลการตรวจจากสถานบริการทางการแพทย์ หรือหน่วยบริการไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

2. ให้ผู้เข้าสอบนำเอกสารรับรองผลการตรวจในข้อ 1 และหลักฐานการได้รับวัคฉีคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรนักศึกษา ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบในวันสอบด้วย

3. หลังจากวันสอบในแต่ละครั้ง หากผู้เข้าสอบตรวจพบเชื้อในระหว่างก่อนสอบในครั้งถัดไป ให้ผู้เข้าสอบแจ้งแผนกประเมินผล สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาพร้อมผลตรวจทันที โดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสนามสอบ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการกีดกันผู้เข้าสอบกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ดังนั้น การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม

ด้วยการกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก โดยให้มีการแยกสอบในผู้เข้าสอบแต่ละกลุ่ม โดยให้สิทธิแก่ผู้เข้าสอบทุกกลุ่มที่ประสงค์จะเข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ ทั้งกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรคติดเชื้อ อาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงให้ได้เข้าสอบ เนื่องจากทุกการสอบมีความจำเป็นและมีความสำคัญกับผู้เข้าสอบ ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดทุกคนล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ


การดำเนินงาน

เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการติดตามข้อเสนอต่อการทบทวนมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาผู้บริโภคส่งข้อเสนอถึงสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ดังนี้

ขอให้ทบทวนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) และให้กำหนดแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการสอบแบบใหม่ เพื่อให้สิทธิแก่ทุกคนที่ประสงค์เข้าสอบ ดังนี้

1.จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม โดยการแยกสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ ผู้อยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรคติดเชื้อ ผู้มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง สามารถเข้าสอบได้ทุกกลุ่ม โดย

  • จัดสนามสอบที่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด
  • ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข
  • จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับการจัดสอบให้เป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ ออกจากกัน
  • เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • กำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าสอบ และลดการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ

2.นำแนวทางหรือแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบข้อเขียนความรู้ ชั้นเนติบัณฑิตฯ ที่กำหนดขึ้นใหม่ประกาศใช้ในสนามสอบรอบถัดไป


ความคืบหน้า

อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน ภายใน 30 วัน