ข้อเสนอต่อมาตรการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kit) ในโรงพยาบาล

สถานการณ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทยมีวิธีบริหารจัดการการป้องกันโรคติดเชื้อฯ ผ่านการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผลการวิจัยที่ยืนยันอย่างชี้ชัดว่า วัคซีนแต่ละชนิดนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัยอย่างไร

จากประกาศของโรงพยาบาลยโสธร ที่เชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดยโสธร ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีข้อกำหนดที่ระบุว่า

  • กรณีผู้ป่วยนอกของผู้รับบริการโรงพยาบาลยโสธร ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม หากได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนพบแพทย์ โดยต้องชำระค่าตรวจ 400 บาท
  • การตรวจ ATK กรณียินยอมฉีดวัคซีน เข็ม 3 ตรวจฟรี ไม่ต้องชำระเงิน และ
  • กรณีที่ระยะห่างของการฉีดเข็มที่ 2 กับเข็มที่ 3 ยังไม่ครบกำหนดฉีดวัคซีน ต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเองก่อนเข้ารับบริการ ตรวจฟรี ไม่ต้องชำระเงิน

ประกาศดังกล่าว แม้จะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่เชื้อ แต่ขณะเดียวกัน การมีเงื่อนไขให้ผู้รับบริการที่ฉีดวัคซีนไม่ครบจำนวน 3 เข็ม ตามที่โรงพยาบาลกำหนด จะต้องชำระค่าตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่เพียงเป็นการผลักภาระให้ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง แต่ยังรวมถึงผลักให้ต้องแบกรับความเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การใช้เงื่อนไขการฉัดวัคซีนมาเป็นด่านแรกในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติ และกีดกันโอกาสในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย

การดำเนินงาน

เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) อยู่ในขั้นตอนการติดตามข้อเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ต่อมาตรการการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kit) ในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอของ สอบ.

1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

2. โรงพยาบาลทุกแห่งควรให้บริการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kit) กับผู้เข้ารับการรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไข

ความคืบหน้า

อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน ภายใน 30 วัน