ข้อเสนอต่อกรณีการควบรวมกิจการ TRUE กับ DTAC

สถานการณ์ปัญหา

จากกรณีที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ประกาศควบรวมกิจการโทรคมนาคมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตจะร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าและส่งผลให้ผู้บริโภคถูกจำกัดทางเลือกในการใช้งาน 

 

การดำเนินงาน

1. จัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาลงมติ กรณีการควบรวมกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

2. จัดเวทีสื่อสารกับสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นปัญหา กรณีการควบรวมกิจการบริษัทโทรคมนาคมระหว่าง DTAC และ TRUE เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom


ข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาผู้บริโภคจัดทำข้อเสนอถึง กสทช. โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

1. หากข้อตกลงในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และสามารถตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ กิจการภายใต้บริษัทดังกล่าวจะมีส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศไทยถึง 52% ซึ่งมีค่าดัชนีวัดระดับความมีประสิทธิภาพของการแข่งขันในตลาด (Herfindahl-Hirschman Index HHI) ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Failure market) และอาจมีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

2. หากมีการควบรวมกันในระดับบริษัทระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่น้อยลงแล้ว อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล เกิดการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก และส่งผลต่อราคาค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 สภาผู้บริโภคจึงมีข้อเสนอต่อ กสทช. ขอให้ชะลอการพิจารณาลงมติกรณีการควบรวมกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการ กสทช. ที่กำลังอยู่ในกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ เข้ามาดำเนินการพิจารณาตามลำดับต่อไป อีกทั้งกระบวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวควรเป็นไปอย่างครบถ้วน เปิดเผย โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค