หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน ร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ชยาพร สะบู่ม่วง หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีพัฒนาความร่วมมือและพัฒนาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค 11 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 5 หน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

  • ประเด็น “อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ” โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ประเด็น “ราคาสินค้า และชั่ง ตวง วัด” โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ประเด็น “บริการสุขภาพ” โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี
  • ประเด็น “ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สคบ.)

ชยาพร กล่าวอีกว่า หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ จากที่สถานการณ์ปัจจุบันผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการบริโภคสินค้าในหลาย ๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องประกันโควิด-19 ที่บริษัทประกันภัยหลายแห่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้บริโภคล่าช้ากว่าที่กำหนด บางแห่งปฏิเสธและไม่ยอมจ่ายเคลมให้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยบางแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ทำให้ผู้บริโภคที่มีกรมธรรม์กับบริษัทเหล่านั้นได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก แม้แต่การได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในลักษณะหลอกลวง หรือโอ้อวดสรรพคุณเกินกว่าความเป็นจริง และปัญหามิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงไม่เว้นแต่ละวัน   

ชยาพร ทิ้งท้ายว่า ในอนาคตหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สร้างสังคมที่เป็นธรรมร่วมกัน


หน่วยงานประจำจังหวัด ของ สอบ. มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 46 ว่าด้วย “สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค