เลือกผู้ตรวจสอบอาคารยังไง ให้ได้บ้านที่ดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

จะซื้อบ้านทั้งทีก็ต้องมีการตรวจสอบอาคารก่อนที่จะรับโอน และการเลือกผู้ที่จะมาตรวจสอบอาคารก็จะยิ่งมีความสำคัญมากทีเดียว ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบอาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าบ้านจะเป็นไปตามมาตรฐาน สภาผู้บริโภคขอแนะนำวิธีการเลือกใช้บริการผู้ตรวจสอบอาคาร ดังนี้

เพราะนอกจากผู้ตรวจสอบอาคารจะต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียน รวมถึงถูกรับรองโดยคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในมาตรา 8 (14) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของ ผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ ‘ผู้ตรวจสอบอาคารที่ผ่านการขึ้นทะเบียน’ ได้ที่เว็บไซต์สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ https://webs-apps.dpt.go.th/dpt_auditbldg/BCB/search.php จากนั้นทำตาม 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือก ‘ประเภทผู้ตรวจสอบอาคาร’ เลือก ‘จังหวัด’ แล้วกดค้นหา หรือกดค้นหาได้เลยโดยไม่ต้องระบุข้อมูล เพื่อเลือกดูทั้งหมด

2. นำชื่อผู้ตรวจสอบอาคารหรือเลขที่บัตรที่มี มาค้นหา หรือหากต้องการหาข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อต้องการติดต่อ ข้อมูลที่แสดงออกมาจะมีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้เพื่อติดต่อ

เพียงเท่านี้ผู้บริโภคก็จะทราบข้อมูลแล้วว่าผู้ตรวจสอบอาคารที่เรากำลังจะเลือกมาช่วยเราตรวจสอบบ้าน ผ่านการอนุญาตและขึ้นทะเบียนมาหรือไม่เพื่อให้การตรวจสอบอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั่นเอง

หากพบเจอปัญหาผู้บริโภค ซื้อบ้านหรือสร้างบ้านแล้วไม่ได้ตรงตามที่โฆษณา หรือโครงการไม่แก้ไขบ้านให้ตามที่แจ้งไป สามารถปรึกษา – ร้องเรียนกับสภาผู้บริโภค ได้ที่

  • ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
  • อีเมล : [email protected]
  • ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
  • อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค

#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค