หน่วยงานเขตพื้นที่และหน่วยงานประจำจังหวัด

“สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 46)

สภาผู้บริโภค นอกจากจะมีสำนักงานกลางตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีการคัดเลือกองค์กรสมาชิกในภูมิภาคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จัดตั้งเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดและกลไกเขตพื้นที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

“หน่วยงานเขตพื้นที่” เป็นองค์กรกลางในการเชื่อมประสานการคุ้มครองผู้บริโภค และการขับเคลื่อนงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในระดับภูมิภาค ระหว่างสภาผู้บริโภคกับหน่วยงานประจำจังหวัด องค์กรสมาชิก ตลอดจนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการทำงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมร้อยการทำงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ทั้งในระดับประเด็นและจังหวัด ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภค ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ สมาชิก และองค์กรของผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 ข้อ 8 ระบุว่า “ให้คณะกรรมการแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 7 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกคัดเลือกกลไกเขตพื้นที่เขตละ 1 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกลไกเขตพื้นที่ โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งหน่วยงานประจำจังหวัดเป็นกลไกเขตพื้นที่ก็ได้”

“หน่วยงานประจำจังหวัด” ก่อเกิดมาพร้อมกับการมีสภาผู้บริโภค ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของสภาผู้บริโภค เป็นนวัตกรรมของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน่วยงานประจำจังหวัดกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกด้าน สามารถดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันสถานการณ์ และความต้องการ

“หน่วยงานประจำจังหวัด” ตามความหมายในระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภค ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ สมาชิก และองค์กรของผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 หมายความว่า สมาชิกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัด

วันที่ประกาศ

กลไกเขตพื้นที่และหน่วยงานประจำจังหวัด

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดสุรินทร์
ดาวน์โหลด
ประกาศจัดตั้งสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดปัตตานี
ดาวน์โหลด
ประกาศจัดตั้งองค์กรเครือข่ายเพื่อนกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลด
ประกาศยุบเลิกหน่วยงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาองค์กรของผู้บริโภค
ดาวน์โหลด
ประกาศยุบเลิกหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค
ดาวน์โหลด
Page 1 Page 2 Page 4 Page 5