ลำปางตะลุย! เฝ้าระวัง ‘ตู้น้ำดื่มปลอดภัย’ ปัญหาอาหาร ยา

หน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนประเด็นตู้น้ำดื่มปลอดภัย และเฝ้าระวังปัญหาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้าน สอบ.ระบุ เร่งผลักดันให้เกิดหน่วยงานประจำจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

5 เมษายน 2565 หน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง จัดงาน “พลังองค์กรผู้บริโภคลำปางกับการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค” ขึ้น เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาความร่วมมือในการผลักดันนโยบาย รวมถึงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการในจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

สมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง ของ สอบ.กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ฯ ว่าทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคภายในจังหวัด รวมถึงการพัฒนา และเสนอแนะนโยบายมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสินค้าและบริการ ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย และด้านขนส่งและพาหนะ

หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ฯ ทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนและเฝ้าระวังสินค้าและบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยทำความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่ปลอดภัยจากตู้หยอดเหรียญ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้ร่วมมือกับนักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และอาจารย์จากมหาลัยราชภัฏลำปาง ในการสนับสนุนการศึกษาข้อมูลเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนใน 4 เทศบาล ทั้งยังทำความร่วมมือกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชสาธารณสุข เกี่ยวกับประเด็นการขยายพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่ 13 อำเภอ อีกด้วย

สำหรับบทบาทหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน สมศักดิ์ ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 ทางศูนย์ฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 116 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.3 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็นการร้องเรียนด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.2 และอันดับ 3 คือด้านการเงินการธนาคาร จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.45

“เราหวังว่าประสบการณ์ทำงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง ที่ยาวนานเกือบ 20 ปี จะเป็นทางเลือก และที่พึ่งของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ช่วยคลี่คลายปัญหาได้  อีกทั้งในฐานะหน่วยประจำจังหวัดของ สอบ. ก็จะเป็นมิติหนึ่งที่ทำให้สามารถทำงานหลาย ๆ ด้าน และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด” สมศักดิ์ กล่าว

ด้านสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอบ. ระบุว่า สอบ. และหน่วยงานประจำจังหวัดต่าง ๆ กำลังพยายามยกระดับสมาชิกสภาฯ ให้เกิดหน่วยงานประจำจังหวัดขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อจะสามารถรับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สอบ.มีหน่วยงานประจำจังหวัดทั้งหมด 12 หน่วยทั่วประเทศ สำหรับในภาคเหนือ มีหน่วยงานประจำจังหวัด 2 หน่วย ได้แก่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ซึ่งทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรสมาชิกของ สอบ.และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้บริโภค และสามารถแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดได้  

รับชมวิดีโอเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดลำปางได้ที่ Facebook LIVE “พลังองค์กรผู้บริโภคลำปาง กับการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค”

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค