เครือข่ายด้านพลังงานออกแถลงการณ์ แนะรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟและด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

สภาผู้บริโภคและเครือข่ายด้านพลังงาน ออกแถลงการณ์แนะรัฐแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าล้นระบบ ปลดล็อกโซลาร์ภาคประชาชน ลดต้นทุนค่าก๊าซที่ใช้ผลิตไฟฟ้า แผนผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟของประชาชน ส่วนด้านพลังงานรัฐ ต้องลดภาษีสรรพสามิต กำกับเพดานราคาดีเซล – เบนซิน แก้ปัญหาหนี้กองทุนน้ำมัน คุมราคาก๊าซหุงต้มที่จำหน่ายให้ประชาชน

จาก มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกเศรษฐา ทวีสิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่กำหนดให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2566 ในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย ลงเหลือในอัตรา 4.10 บาทต่อหน่วย โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการคิดราคาก๊าซธรรมชาติพูลก๊าซ (Pool gas) ให้ไม่เกินค่าประมาณการคงที่ ประมาณ 305 บาทต่อล้านบีทียู และให้นำส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงกับค่าก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บไปทยอยเรียกเก็บคืน ซึ่งจะทำให้ปรับลดราคาค่าไฟฟ้าลงได้อีก นั้น

สภาผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) กลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อราคาพลังงานที่เป็นธรรม ได้ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟและด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ข้อ ดังนี้

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟ

1. แก้ปัญหาโรงไฟฟ้าล้นระบบ รัฐบาลต้องหยุด กฟผ. ทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ทั้งในและนอกประเทศทุกแห่ง

2. แก้ปัญหาค่าไฟบ้านแพง รัฐบาลต้องสั่งปลดล็อกโซลาร์ภาคประชาชน ไฟที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านให้คิดค่าไฟแบบหักลบหน่วยไฟฟ้า การไฟฟ้าขายไฟให้ประชาชนหน่วยละเท่าไหร่ ให้ซื้อไฟโซลาร์เซลล์จากประชาชนในราคาเดียวกัน

3. ลดต้นทุนค่าก๊าซที่ใช้ผลิตไฟฟ้า รัฐบาลต้องนำราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่โรงแยกก๊าซและปิโตรเคมีใช้มาคิดถัวเฉลี่ยรวมด้วย จะทำให้ราคาก๊าซที่ใช้ผลิตไฟฟ้าถูกลง

4. แผนผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และแผนพลังงานอื่น ๆ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมกำหนด ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง กว้างขวาง

5. ให้พัฒนาระบบซื้อ – ขายส่งไฟฟ้าที่สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ภายใต้การกากับดูแลของรัฐอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการเจรจาลดภาระที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีอยู่

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ามันเชื้อเพลิง ในภาวะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกขยับสูงขึ้น

6. ต้องลดภาษีสรรพสามิต เพื่อลดการใช้เงินกองทุนน้ำมันชดเชยราคา

7. ควรเก็บภาษีน้ำมันไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร และต้องคุมราคาไบโอดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรด้วย

8. ดูแลราคาเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่ควรเกิน 35 บาทต่อลิตร ควรเก็บภาษีน้ำมันไม่เกิน 2 บาทต่อลิตร

9. เติมเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อลดภาระหนี้ 55,000 ล้านบาท ต้องเก็บเงินจาก LPG ที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้ ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม

10. คุมราคาก๊าซหุงต้มที่จำหน่ายให้ประชาชน ต้องเลิกใช้สูตรอิงราคาตลาดซาอุดิอาระเบีย และใช้สูตรต้นทุนเฉลี่ยในประเทศแทน

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค