ลำปางสร้างมาตรฐานการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

หน่วยงานประจำจังหวัดลำปางจับมือสำนักงานขนส่งจังหวัด จัดอบรมให้ความรู้ สร้างมาตรฐานการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 หน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค และกลไกเขตพื้นที่ภาคเหนือจับมือสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเข้าให้ข้อมูลการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย และจัดกระบวนการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนรุ่นที่ 2 ร่วมกับสำนักงานขนส่งฯ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมนครเถิน และโรงแรมลำปางเวียงทอง

สมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า การส่งเสริมระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาหน่วยงานประจำจังหวัดฯ โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปางได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนขยายโอกาสอีก 4 แห่ง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยภายใต้องค์ประกอบ 9 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดการ การจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนในการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน

คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สอบ. ระบุว่า สอบ.มีเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน เพราะระบบการศึกษาไม่ใช่แค่เพียงหมายถึง การสอน หรือการเรียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเดินทางไปโรงเรียนที่ปลอดภัย ที่ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาด้วย และเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐในการดูแลคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค