ประกาศคุมช่อดอกกัญชา ยังน่ากังวล ชง 3 กระทรวง คุมเข้มอาหารผสมกัญชา

สภาองค์กรของผู้บริโภค ชี้ ประกาศ สธ. คุมช่อดอกกัญชา ยังน่ากังวล ชง 3 กระทรวงคุมเข้มอาหารผสมกัญชา คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2565) มลฤดี โพธิ์อินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ระบุว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ส่งข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีการปลดล็อกกัญชาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และทำให้ส่วนของพืชกัญชง กัญชา สามารถซื้อขายและสามารถผสมลงในอาหารต่าง ๆ รวมทั้งใช้เพื่อสันทนาการได้ หลังที่ผ่านมาสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เคยส่งข้อห่วงใยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมาจะมีการออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 แต่สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่ามาตรการที่ออกมายังไม่สามารถควบคุมหรือคลี่คลายความกังวลของสังคมในการทำให้กัญชาเสรีได้ เนื่องจากยังมีผู้บริโภคได้รับผลกระทบด้านลบจากกัญชาเสรีเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงได้ส่งข้อเสนอมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำพืชกัญชา กัญชงมาเป็นวัตถุดิบในอาหาร โดยระบุว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุนการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงที่กำหนดการห้ามให้ใช้ช่อดอกในผลิตภัณฑ์อาหาร และขอให้ใช้แนวปฎิบัติตามประกาศฉบับที่ 427 นี้ ในการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านอาหาร กล่าวอีกว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าควรมีการปรับคำแนะนำอายุในการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกัญชง ดังนี้ “บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี ควรงดเว้นรับประทาน” ในการแสดงฉลากและคำเตือนในทุกประกาศของกระทรวงสาธารณสุข    

อีกทั้งควรเพิ่มข้อความในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ในข้อ 6/2 ว่า “ห้ามใช้ช่อดอกกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร” 

รวมถึงการเพิ่มคําที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารกัญชาหรือกัญชง ในประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561 เช่น ต้านอนุมูลอิสระ คลายเครียด คลายหงุดหงิด คลายกังวล อารมณ์ดี/อารมณ์ดีแน่นอน นอนหลับสบาย ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด

และขอให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มมาตรการควบคุมการขายและออกประกาศห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรืออาหารผ่านตู้อัตโนมัติ รวมถึงร้านค้าในตลาดออนไลน์ทุกช่องทางที่ไม่สามารถยืนยันอายุของผู้ซื้อและมีการโฆษณาเกินจริง ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการกำหนดอายุผู้ซื้อและเพิ่มบทลงโทษการฝ่าฝืนด้วย            

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการศึกษาวิจัยส่วนประกอบสำคัญในกัญชาและกัญชง เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของสารสำคัญในกัญชาและกัญชงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะยาว เพื่อให้มีค่ามาตรฐานที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อปริมาณการบริโภคทุกช่วงวัย โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ เด็ก เยาวชน และกลุ่มอ่อนไหวอื่น ๆ

ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งสำนักงานติดตามตรวจสอบและรายงานอย่างเป็นระบบถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการบริโภคกัญชา กัญชงร่วมกับภาคีต่าง ๆ และภาคประชาสังคม รวมทั้งเปิดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาสามารถร้องเรียนได้