สภาองค์กรผู้บริโภคพะเยา นำร่องติดอาวุธงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่โรงเรียน 4 แห่ง

สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา สานงานติดอาวุธทางปัญญาด้วยการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้นักเรียน และครู ในกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคไทย และการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาจากการบริโภคในโรงเรียน

อภิสิทธิ์ ชำนาญยา หัวหน้าหน่วยประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ในฐานะสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม “ติดอาวุธทางปัญญากับการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนโดยกระบวนการ PLC.” โดยมองว่าในปัจจุบันนี้การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคมีมากขึ้น และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้สิทธิของตนเอง

อีกทั้งยังเป็นเรื่องดีที่สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วม จะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และสามารถเป็นแกนนำที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ รวมถึงการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคภายในโรงเรียนได้ อีกประการหนึ่ง คือ กิจกรรมการเรียนรู้นี้ได้สร้างแกนนำนักเรียนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาได้วางแผนการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคภายในโรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่  1) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ซึ่งมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง : บอร์ดประชาสัมพันธ์รวมทั้งการแข่งวาดภาพตามระดับชั้น และเปิดเสียงตามสายทุกเช้า

2) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคลิปแข่งประกวดวาดภาพตามระดับชั้น : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง การแสดงสิทธิผู้บริโภค และจัดอบรมนักเรียนแกนนำ 3) โรงเรียนปงรัชดาภิเษก มีคลิป และการวาดภาพสิทธิผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์โฮมรูม จัดนิทรรศการหน้าห้องพยาบาล คลิปสินค้าในสหกรณ์โรงเรียน 4) โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ภาพวาดการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง จัดกิจกรรมตอบคำถามในโรงเรียน

ทั้งนี้ การจัดอบรมติดอาวุธทางปัญญากับการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน โดยหวังว่าจะเป็นการพัฒนายุวผู้บริโภค และ ครู รวมถึงภาคประชาชน ให้ได้รู้ถึงสิทธิของผู้บริโภค และเฝ้าระวังปัญหาจากการซื้อสินค้า และรับบริการต่าง ๆ ไม่ให้โดนเอาเปรียบ หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาดังกล่าวสามารถร้องเรียน ได้ที่ หน่วยประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค

  • ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 084 804 6444

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค