หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพฯ ก่อร่างสร้างสภาผู้บริโภคจังหวัด ส่งเสริมวัฒนธรรมเคารพสิทธิ เป็นมิตรกับงานคุ้มครองผู้บริโภค

แม้ว่าการทำงานเชิงป้องกันจะเข้มแข็งเพียงไร ผู้บริโภคก็ยังคงต้องเผชิญปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างหลีกเลียงไม่ได้ และได้รับความเสียหายในหลายระดับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในฐานะเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เป็นองค์กรสาธารณประ โยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงระดับนโยบาย โดยมีฝ่ายเผยแพร่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบ เฝ้าระวังสินค้าและบริการ นำผลการทดสอบและเฝ้าระวังเผยแพร่ผ่าน “นิตยสารฉลาดซื้อ” มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทั้งยังทำหน้าที่เป็น One Stop Service ในการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหา รวมถึงการฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค โดยศูนย์ทนายความอาสาเพื่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม “หน่วยงานประจำจังหวัด” ถือเป็นนวัตกรรมของระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของ สอบ.ที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกด้าน สามารถดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันสถานการณ์ และความต้องการ ปัจจุบัน สอบ.มีหน่วยงานประจำจังหวัด จำนวน 12 แห่ง มีภารกิจร่วมกันเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคทุกคน ทุกด้าน เสนอแนะนโยบายมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนสมาชิก องค์กรของผู้บริโภคให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภค และได้รับความเชื่อถือ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร สอบ.ร่วมกับสมาชิก และองค์กรของผู้บริโภคอื่นในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดให้มีสภาผู้บริโภคจังหวัด โดยหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ จังหวัด ทั้งนี้ หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดประชุมสมาชิก สอบ. และองค์กรผู้บริโภคอื่นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อทบทวนโครงสร้างสภาฯ กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับองค์กรสมาชิก และองค์กรของผู้บริโภคอื่นในพื้นที่ รวมถึงเสนอชื่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านสื่อและโทรคมนาคม ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข  และด้านที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ ขึ้นอีกครั้ง โดยมีวาระปรึกษาหารือเรื่องคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ขาดอยู่อีก 2 ด้าน คือ ด้านการขนส่งและยานพาหนะ และด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึง คัดเลือกประธานสภาฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปรึกษาหารือถึงบทบาทหน้าที่ของสภาฯ จังหวัด ตามระเบียบ สอบ. ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด โดยกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานประจำจังหวัด ไว้ในข้อที่ 7 (5) ว่า “ร่วมกับสมาชิก และองค์กรของผู้บริโภคอื่นในจังหวัด จัดให้มีสภาจังหวัด โดยให้หน่วยงานประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ” เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว

ทั้งนี้ ปฐมพงษ์ เจียมอุดมสิน อนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ และประจวบ ทิทอง ประธานศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบึงกุ่ม ได้รับเลือกให้เป็น รองประธานสภาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ

สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพฯ ถือเป็นพื้นที่ส่งเสริมพลเมืองตื่นรู้ ที่มีความสนใจเรียนรู้ แสวงหาความรู้ในงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเวที Think Tanks สำหรับองค์กรสมาชิก หรือองค์กรของผู้บริโภคอื่นในจังหวัด  ส่งเสริมให้มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค สนับสนุนการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัดในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค